Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Звіт міського голови Тернополя Сергія Надала за 2021 рік

Кодекс поведінки посадових осіб Тернопільської міської ради

Затверджений розпорядження міського голови №601-к від 01.07.2011 року

Розділ 1.  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Загальні положення

         Кодекс поведінки  посадових осіб Тернопільської міської ради (в подальшому – посадові особи) є узагальненням стандартів поведінки та доброчесності, спрямованих на підвищення авторитету міської ради, прийнятий з метою впорядкування та удосконалення професійної діяльності посадових осіб для забезпечення рівня фахової відповідності та високої якості надання адміністративних послуг територіальній громаді міста.

Мета

         - закріплення вимог до поведінки посадової особи у колективі та з громадянами;

        - забезпечення довіри громади до діяльності міської ради, виконавчого комітету, їх посадових осіб;

         - підвищення авторитету міської ради, її виконавчого комітету та репутації посадових осіб;

          - забезпечення ефективного здійснення завдань, поставлених громадою міста перед міською радою;

         - профілактика корупції у міській раді;

         - розширення можливостей впливу громадськості міста на оцінку і якість діяльності міської ради та її виконавчих органів;

         - інформування фізичних та юридичних осіб про поведінку, яку вони вправі очікувати від посадових осіб міської ради.

Правові підстави

        Норми цього Кодексу ґрунтуються на Конституції України, Законах України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про засади запобігання і протидії корупції”, “Загальних правилах поведінки держаного службовця”, затверджених наказом Головдержслужби України від 04.08.2010р. №214, Статуті територіальної громади міста Тернополя та інших нормативно-правових актах України.

Предмет регулювання

         Кодекс встановлює основні вимоги до поведінки посадових осіб, що займають посади відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування ”.

Основні принципи поведінки посадових осіб

         Поведінка посадових осіб ґрунтується на таких основних принципах:

служіння територіальній громаді міста;

демократизму і законності;

гуманізму і соціальної справедливості;

пріоритету прав людини і громадянина;

професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі;

персональної відповідальності за виконання посадових повноважень і дотримання службової дисципліни;

політичної неупередженості;

відкритості, гласності та контрольованості;

дотримання прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

Основні терміни

         служба в Тернопільській міській раді, її виконавчому комітеті - це професійна, на постійній основі діяльність громадян, які займають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом;

         посада – це визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця виконавчого комітету, на яку покладено встановлене нормативними актами коло службових повноважень;

         посадові особи – керівники апарату ради та її виконавчого комітету, начальники управлінь і відділів, їх заступники, спеціалісти, на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій;

         зацікавлена особа – фізична та/або юридична особа, яка пов’язана взаємовідносинами з установою, де працює посадова особа;

         неналежна винагорода – подарунки, кошти, послуги, оплата поїздок, розваг, відпочинку, інші винагороди майнового або немайнового характеру за виконання посадовою особою своїх посадових обов’язків, не передбачені чинним законодавством України з питань місцевого самоврядування;
         конфлікт інтересів – ситуація, коли посадова особа має приватний інтерес, тобто переваги для нього або його сім’ї, близьких родичів, друзів чи осіб та організацій, з якими він має або мав спільні ділові чи політичні інтереси, що впливає або може впливати на неупереджене та об’єктивне виконання.

Розділ 2. ЗАГАЛЬНІ ОБОВ"ЯЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ

Сумлінна службова поведінка

         Кожна посадова особа повинна сумлінно виконувати свої службові обов’язки, проявляти ініціативу і творчі здібності, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, забезпечувати ефективне виконання своїх посадових обов’язків в інтересах фізичних та юридичних осіб, міста, суспільства і держави.

         Всі посадові особи зобов’язані своєчасно і точно виконувати вимоги законодавства, рішення, розпорядження, доручення міського голови, заступників міського голови, накази та вказівки своїх керівників; підтримувати і зміцнювати довіру фізичних і юридичних осіб до своєї професійної діяльності, до виконавчого комітету міської ради.

Професіоналізм

         Посадові особи зобов’язані:

         виконувати свої повноваження на високому професійному рівні. При виконанні своїх повноважень забезпечувати, щоб матеріальні та фінансові ресурси, які їм доручені, використовувались раціонально, ефективно та економно;

         постійно поліпшувати стан відповідності своїх умінь, знань і навичок функціям та завданням займаної посади, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти;

         діяти в межах повноважень, встановлених законами та іншими нормативними правовими актами України.

         Посадові особи зобов’язані утримуватися від виконання іншої дозволеної законом роботи, якщо вона заважає їм належним чином виконувати свої повноваження або якій вони повинні приділяти увагу протягом свого робочого часу.

Зовнішній вигляд

         Належний зовнішній вигляд є важливою складовою поведінки посадових осіб міської ради під час виконання службових обов'язків.

          Посадовці повинні слідкувати за своїм зовнішнім виглядом, проявляти добрий смак в одязі, манерах поведінки. На роботу приходити в одязі, який відповідає вимогам ділового стилю, бути скромним. Зовнішній вигляд повинен надавати авторитетності і свідчити про компетентність працівника.

 Лояльність

         Посадові особи зобов’язані:

         утримуватися від публічних висловлювань, міркувань та оцінок щодо діяльності виконавчого комітету міської ради, їх керівників, посадових осіб, за винятком випадків, коли це входить до їх посадових обов’язків;

         уникати ситуацій, здатних завдати шкоди їх репутації та авторитету виконавчого комітету міської ради;

Відкритість та гласність

         Всі громадяни України, юридичні особи відповідно до Законів України “Про інформацію” , «Про доступ до публічної інформації» мають право на оперативне одержання через засоби масової інформації публічно поширюваної інформації про діяльність виконавчого комітету міської ради та її посадових осіб, а також інших відомостей, необхідних для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій.

Пріоритет прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина

         Посадові особи зобов’язані:

         захищати права, свободи і законні інтереси людини і громадянина, будувати діяльність виконавчого комітету міської ради та всіх її працівників на цих пріоритетах;

         з належною повагою ставитись до прав, обов’язків та законних інтересів громадян, їх об’єднань, а також юридичних осіб, не повинні проявляти свавілля або байдужість до їхніх правомірних дій та вимог, допускати прояви бюрократизму, відомчості та місництва, нестриманості у висловлюваннях або іншим чином поводитися таким чином, що дискредитує виконавчий комітет міської ради або ганьбить репутацію посадової особи, допускатися рішень і дій (бездіяльності), що утискують права, свободи і законні інтереси громадян, їх об’єднань, а також юридичних осіб або здатні завдати шкоди їх честі, гідності і діловій репутації;

         забезпечувати конфіденційність інформації, що стосується приватного життя, честі й гідності громадян та яка стала йому відома у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

Поважне ставлення та толерантність

         Посадові особи повинні:

         службові розмови вести по-діловому, без підвищення голосу та роздратування. По телефону говорити коротко, чітко, впівголоса;

          шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам міської ради;

         виявляти толерантність і повагу до різних релігійних організацій, шанування та дотримання народних звичаїв і національних традицій, установленого протоколу у відносинах з представниками міжнародних організацій, іноземних установ та іноземців.

Виконання доручень

         Посадові особи зобов’язані:

         виконувати доручення вищих за посадою осіб, які не суперечать закону й видані у межах їх повноважень, встановлених законом;

         у разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, невідкладно в письмовій формі доповісти про це посадовій особі, яка дала доручення, а у разі наполягання на його виконанні – повідомити вищу за посадою особу. У цьому разі посадова особа, яка дала доручення або вища за посадою особа протягом 3 днів повинні надати службовій особі письмове підтвердження чинності або скасувати видане доручення.

Неупередженість

         Посадові особи зобов’язані:

         приймати рішення і вчиняти дії неупереджено: не допускати при виконанні посадових обов’язків надання переваг або створення умов для надання переваг будь-яким особам, групам осіб за ознакою статі, раси, національної приналежності, мови, походження, майнового і посадового положення, місця проживання і відношення до релігії, переконань, належності до громадських об’єднань, професійної приналежності та за іншими ознаками, а також будь-яким юридичним особам, якщо інше не передбачено чинним законодавством України;

         не допускати можливості впливу особистих інтересів, інтересів зацікавлених осіб на виконання ними своїх посадових обов’язків.

Запобігання корупції

         Посадові особи повинні:

         суворо дотримуватись обмежень і заборон, передбачених Законами України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та “Про засади запобігання і протидії корупції ”, уникати дій, які можуть бути сприйняті як підстава підозрювати їх в корупції;

         посадові особи, виконуючи свої посадові обов’язки, не повинні перебувати у ситуації фінансової чи будь-якої іншої залежності від третіх осіб чи організацій, які могли б впливати на їх посадові функції. Посадові особи повинні керуватися лише чинним законодавством України;

         проявляти нетерпимість до будь-яких проявів корупції, відкидати пропозиції про незаконні послуги, чітко розмежовувати службу і приватне життя, при найменших ознаках корумпованої поведінки інформувати свого керівника або державний орган вищого рівня;

         декларувати свої доходи та доходи своєї сім’ї в порядку та у строки, визначені законодавством України; ретельно виконувати свої громадянські обов’язки, у тому числі фінансові зобов’язання, в порядку і розмірах, установлених законом;

         посадові особи не домагаються і не отримують, прямо або опосередковано, будь-яких подарунків або інших знаків уваги, які можуть впливати на виконання ними своїх функцій, здійснення своїх обов’язків і прийняття рішень.

Конфлікт інтересів

У відношенні рішень (дій), що приймаються посадовими особами за заявами фізичних і юридичних осіб і які тягнуть юридичні наслідки, конфлікт інтересів виникає з дня подачі зацікавленою особою заяви відповідній посадовій особі.

         Посадові особи не мають права:

         використовувати свої службові повноваження  для незаконного здобування особистої користі або особистої та фінансової користі для своїх сімей;

         переслідувати фінансові, комерційні або інші аналогічні інтереси, які несумісні з їх посадою, функціями, обов’язками або їх виконанням;

         користуватися державними грошовими коштами, власністю, послугами або інформацією, отриманою ними при виконанні службових обов’язків, для здійснення діяльності, не пов’язаної з виконанням службових обов’язків.

         Посадові особи зобов’язані:

         запобігати виникненню конфлікту інтересів, а у разі виникнення конфлікту інтересів вжити заходів з його врегулювання.

         Посадові особи повинні:

         вчиняти заходи, які встановлені законом, для того, щоб після залишення своїх посад не зловживати своїм колишнім службовим положенням.

Використання майна

         Посадові особи зобов’язані:

         ощадливо та ефективно використовувати майно, інші засоби організаційно-технічного, матеріального та іншого забезпечення, користування і розпорядження якими входить до його компетенції;

         забезпечувати збереження документів, відповідно до установленого порядку та термінів їх зберігання.

         Посадовим особам забороняється:

         використовувати державне майно, інші засоби організаційно-технічного, матеріального та іншого забезпечення в особистих інтересах, а також в інших цілях, не пов’язаних з виконанням ними своїх посадових обов’язків.

Використання інформації

         Посадові особи зобов’язанні:

         забезпечити доступність інформації про діяльність виконавчого комітету міської ради, власну службову діяльність у межах і порядку, встановлених законодавством;

         дотримуватись встановлених у виконавчому комітеті міської ради правил надання службової інформації.

         Посадовим особам забороняється:

         використовувати службову інформацію в неслужбових цілях інакше, як у порядку, передбаченому чинним законодавством України та правилами надання службової інформації;

         розголошувати довірену їм державну таємницю, іншу інформацію з обмеженим доступом, визначену Законами України “Про інформацію” та “Про державну таємницю”, «Про доступ до публічної інформації», іншими нормативно-правовому актами, у тому числі й після залишення ними служби в міській раді, а також використовувати таку інформацію у власних інтересах або в інтересах інших осіб шляхом порад чи рекомендацій. Працівники не повинні приховувати від громадян факти та обставини, що становлять загрозу для життя, здоров’я і безпеки людей, крім випадків заборони розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, вичерпний перелік яких визначено законом, а також завдавати шкоди державній інформаційній політиці, суб’єктам інформаційних відносин шляхом ухилення чи утримання від вжиття заходів з охорони державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом.

Політична (громадська) діяльність

         Посадові особи мають право:

         брати участь у політичній чи іншій громадській діяльності лише поза межами їх службових обов’язків та в позаробочий час у відповідності до законів таким чином, щоб не підірвати віру громадськості в неупереджене виконання ними своїх функцій і обов’язків.

         Посадові особи не мають права:

         використовувати своє посадове становище в інтересах політичних партій, інших громадських організацій, а також висловлювати ставлення до політичних партій, інших громадських організацій, якщо це не входить до їх посадових обов’язків;

         примушувати інших осіб до участі в діяльності політичних партій, інших громадських організацій;

         використовувати своє посадове положення для передвиборної агітації на свою користь або на користь інших кандидатів, політичних партій, виборчих блоків.

         Посадові особи зобов’язані:

дотримуватись політичної нейтральності, що виключає можливість будь-якого впливу рішень політичних партій або інших громадських організацій на виконання ним своїх посадових обов’язків.

         Посадові особи не можуть брати участь у страйках та вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню міської ради та її виконавчих органів.

 Розділ 3. ГАРАНТІЇ ВИКОНАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ОБОВЯЗКІВ ПОСАДОВИХ ОСІБ

Аналіз поведінки посадових осіб

         Здійснюється самими посадовими особами, вищими за посадою особами, органами. Підсумки аналізу поведінки у міській раді підводяться не рідше одного разу на рік.

Консультації

         У випадку, якщо посадові особи не є впевненні у тому, які дії вони повинні вчинити або від яких дій вони повинні утриматися з метою дотримання норм поведінки, зазначена посадова особа повинна звернутися за консультацією до вищої за посадою особи, а також до органу, що здійснює контроль за поведінкою посадових осіб .

Участь громадськості у здійсненні контролю за поведінкою посадових осіб

         Громадяни мають право брати участь у здійсненні контролю за поведінкою службових осіб через органи державної влади, громадські організації, особисто, у судовому порядку та іншими способами, що не суперечать чинному законодавству України.

         Виконавчий комітет міської ради інформує громадськість через засоби масової інформації, Інтернет та в іншому, передбаченому законодавством порядку про стандарти та норми поведінки і етики посадовців, гарантії їх дотримання і відповідальність за їх порушення, заходи держави у сфері здійснення контролю за поведінкою працівників.

         Забороняється встановлювати обмеження на інформацію щодо стандартів та норм поведінки і етики посадових осіб, гарантій їх дотримання і відповідальності за їх порушення.

Розділ 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ КОДЕКСУ ПОВЕДІНКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

         Порушення посадовими особами Кодексу поведінки посадових осіб Тернопільської міської ради є підставою для застосування до них дисциплінарних стягнень, передбачених Кодексом законів про працю України, а також Законами України “Про службу в органах місцевого самоврядування ” та “Про засади запобігання і протидії корупції”.

Посадові особи, які здійснюють керівництво іншими посадовцями або контролюють їх роботу, зобов’язані вживати заходів щодо дотримання ними цього Кодексу  відповідно до законодавства у межах своїх повноважень.