Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Звіт міського голови Тернополя Сергія Надала за 2021 рік

Бюджетний регламент Тернопільської міської ради

Затверджений рішенням Тернопільської міської ради №7/9/23 від 16.06.2016 року 

(внесено зміни рішенням від 22.02.2019р. №7/32/38)

 

БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ

Тернопільської міської ради

Стаття 1.  Бюджетний регламент міської ради» (надалі – Бюджетний регламент) визначає порядок подання депутатами міської ради пропозицій, а також організаційно-процедурні питання з підготовки, складання, розгляду, затвердження, виконання, контролю, внесення змін та звітності щодо бюджету м. Тернополя (громади), (надалі – Бюджету).

Стаття 2.  Метою Бюджетного регламенту є упорядкування процесів (механізму) формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються Тернопільською міською радою, її виконавчими органами і підрозділами протягом бюджетного періоду, а також регламентації взаємовідносин між різними учасниками бюджетного процесу.

Стаття 3.  Бюджетний регламент розроблений відповідно до Конституції України, Бюджетного та Податкового кодексів України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів України, що регулюють бюджетні відносини, а також Регламенту роботи Тернопільської міської ради VІІ скликання.

Стаття 4.  Бюджетний регламент містить:

4.1. порядок підготовчих робіт з підготовки проекту рішення ради про Бюджет;

4.2. порядок складання проекту Бюджету (підготовка проекту рішення про Бюджет та додатків до нього);

4.3. порядок розгляду проекту Бюджету;

4.4. порядок затвердження Бюджету та особливості його виконання у разі несвоєчасного прийняття;

4.5. порядок виконання Бюджету міста ;

4.6. порядок контролю за виконанням Бюджету;

4.7. порядок внесення змін до Бюджету;

4.8. порядок подання звітності про виконання Бюджету міста .

Стаття 5.  Вихідні матеріали для складання проекту Бюджету:

5.1. доведені МФУ особливості складання розрахунків до проекту Бюджету на наступний бюджетний період;

5.2. доведені МФУ типові форми бюджетних запитів та інструкції щодо їх заповнення;

5.3. доведені МФУ розрахунки прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методика їх визначення, організаційно-методологічні вимоги та інші показники щодо складання проекту Бюджету,  а також пропозиції щодо форми проекту рішення про бюджет (типова форма рішення);

5.4. доведені КМУ (визначені схваленим у другому читанні проектом закону про Державний бюджет України) показники міжбюджетних відносин (включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів) і текстові статті, а також організаційно-методологічні вимоги щодо складання проекту бюджету;

5.5. доведені КМУ показники нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів, сум дотацій і субвенцій, вилучення коштів;

5.6. матеріали, надані управліннями і відділами виконавчих органів ради;

5.7. бюджетні запити керівників закладів та управлінь за галузями;

5.8.депутатські запити, запитання, звернення та відповіді на них, пов’язані з фінансуванням програм соціально-економічного та культурного розвитку громади інших цільових програм, а також із складанням Бюджету;

5.9. результати громадських (бюджетних) слухань та обговорень програми соціально-економічного розвитку та проекту Бюджету, здійснюваних згідно зі статутом територіальної громади;

5.10. результати зустрічей депутатів з представниками громади, ініціативних груп, органів самоорганізації населення, ОСББ , тощо;

5.11. висновки та пропозиції експертних рад;        

5.12. заяви, пропозиції та рекомендації всіх учасників бюджетного процесу до проекту Бюджету;

5.13. граничні обсяги, фактичні та прогнозні показники надходжень до бюджету і соціально-економічного розвитку громади;

5.14. попередній прогнозний обсяг доходів Бюджету  на наступний рік та порівняльна таблиця прогнозних показників з аналогічними показниками за попередній та поточні роки;

Стаття 6.  Проектом рішення про Бюджет визначаються :

(відповідно до п.2 ст.76 БКУ)

6.1. загальні суми доходів, видатків та кредитування Бюджету (з розподілом їх на загальний та спеціальний фонди);

6.2. граничний обсяг річного дефіциту (профіциту)  Бюджету  в наступному бюджетному періоді (відповідно до ст.72 БКУ)

і місцевого боргу на кінець наступного бюджетного періоду; граничний обсяг надання місцевих гарантій, а також повноваження щодо надання таких гарантій з урахуванням положень ст.17,18  Бюджетного кодексу України;

6.3. доходи Бюджету  за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

6.4. фінансування Бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

6.5.бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Бюджету за бюджетною класифікацією з обов’язковим виділенням видатків споживання (з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і оплату енергоносіїв) та видатків розвитку (у додатках до рішення);

6.6. бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до рішення);

6.7. розмір оборотного залишку коштів Бюджету;

6.8. додаткові положення, що регламентують процес виконання Бюджету;

6.9. перелік захищених видатків Бюджету, визначених на підставі статті 55 Бюджетного кодексу України;

6.10. повноваження виконавчих органів ради щодо виконання Бюджету  протягом бюджетного періоду.

Стаття 7. Разом з проектом рішення про Бюджет подаються:

7.1. пояснювальна записка до проекту рішення, яка повинна містити інформацію та розрахунки згідно зі статтею 76 Бюджетного кодексу України;

7.2. прогноз Бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, підготовлений відповідно до статті 21 Бюджетного кодексу України;

7.3. показники витрат Бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних програм (проектів), що враховані в Бюджеті, за умови, якщо реалізація таких програм (проектів) триває більше одного бюджетного періоду;

7.4. перелік інвестиційних програм (проектів) на плановий бюджетний період та наступні за плановим два бюджетні періоди;

7.5. інформація про хід виконання Бюджету у поточному бюджетному періоді;

7.6. пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту Бюджету  (подаються постійній комісії  міської ради з питань бюджету і фінансів);

7.7  інші матеріали, обсяг і форму яких визначає міька рада або її виконавчий комітет.

Стаття 8. Пояснювальна записка до проекту рішення має містити:

8.1. інформацію про соціально-економічний стан громади і прогноз його розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту Бюджету ;

8.2. оцінку доходів Бюджету з урахуванням втрат доходів бюджету внаслідок наданих міською радою податкових пільг;

8.3. пояснення до основних положень проекту рішення про бюджет міста (громади), включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією (тут же надаються бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування Бюджету;

8.4. обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій на виконання інвестиційних проектів;

8.5. інформацію щодо погашення міського боргу, обсягів та умов місцевих запозичень.

Стаття 9. При затвердженні Бюджету міста  враховуються:

9.1. у першочерговому порядку потреби в коштах:

- на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

- на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами (ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи встановлюються, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань);

- на виплату стипендій учням та студентам професійно-технічних та вищих навчальних закладів, які перебувають у комунальній власності  громади;

- інші соціально-захищені статті.

9.2. у повному обсязі цільові кошти, передбачені у складі видатків при визначенні міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та  Бюджетом  міста (обсяги таких коштів зменшенню не підлягають).

Стаття 10. Стадії бюджетного процесу, зміст робіт, виконавці та терміни виконання наведені в додатку № 1 до цього Бюджетного регламенту.

 

Міський голова                                                                              С.В.Надал 

 

                                                                                      Додаток № 2

                                                                                                         до рішення міської ради

                                                                                                                     від 22.02.2019р. №7/32/38

 

Стадії бюджетного процесу, зміст робіт, виконавці та терміни виконанняСтадії бюджетного процесу

(Ст.19Бюджет-ного кодексу України (далі – БКУ))

Зміст робіт

Виконавці

Терміни виконання

 

 

І стадія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовча робота перед складанням проекту рішення про Бюджет,

складання проекту Бюджету

 

Залучення експертної ради з питань бюджету та фінансів  та постійної комісії  міської ради з питань бюджету та фінансів до розгляду проекту Бюджету та надання пропозицій.

Експертній раді  та постійній комісії  міської ради з питань бюджету та фінансів надаються права залучати до роботи спеціалістів відповідних структурних підрозділів виконавчих органів ради, керівників місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування.

Результати засідань експертної ради  та постійної комісії  міської ради з питань бюджету та фінансів оформляються протоколами, які враховуються  при підготовці проектів рішень ради про Бюджет та додатків до нього.

Протоколи  розміщуються

на офіційному сайті міської ради 

 

Зустрічі громади з депутатами міської територіальної громади та посадовими  особами виконавчих органів ради

 

Підготовка заявок, пропозицій та рекомендацій до проекту Бюджету

 

 

Збір інформації щодо потреби в коштах на проведення капітальних видатків та закупівлі основних засобів (в частині коштів бюджету розвитку)

Експертна рада  з питань бюджету та фінансів,

 

Постійна комісія  міської ради з питань бюджету та фінансів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Депутати

 

 

Учасники бюджетного процесу

 

Управління і відділи виконавчих органів

Постійно, протягом бюджетного періоду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На будь-якому етапі складання і розгляду проекту Бюджету

До 30 жовтня

 

Протягом бюджетного періоду

(ст.19 БКУ)

 

до 30 серпня

Оброблення матеріалів, наданих управліннями і відділами виконавчих органів ради

       Фінансове    управління

 

15 вересня – 15 жовтня

Отримання від МФУ особливостей складання розрахунків до проекту Бюджету  на наступний бюджетний період

Виконавчі органи

(ч.1 ст.75 БКУ)

Надання необхідної інформації МФУ для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників та комітету ВРУ з питань бюджету - для розгляду цих розрахунків

Виконавчі органи

(ч.2 ст.75 БКУ)

 Розроблення і доведення до головних розпорядників бюджетних коштів форми бюджетних запитів та інструкції щодо їх заповнення згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною МФУ, БКУ, та з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів

Фінансове управління

 (ч.3 ст.75 БКУ)

 Організація складання бюджетних запитів, подання їх до фінансового управління та забезпечення своєчасності, достовірності та змісту бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту Бюджету  згідно з вимогами фінансового управління

Перегляд мережі, штату і контингенту, що визначають обсяги витрат на утримання відповідних галузей в розрізі кодів функціональної та економічної класифікації, та подання їх з відповідними обґрунтуваннями для узагальнення фінансовому управлінню у визначені ним терміни

Головні розпорядники бюджетних коштів

У терміни, встановлені

фінансовим управлінням

Аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, з точки зору їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів

Фінансове управління,

постійна комісія  міської ради з питань бюджету та фінансів

На будь-якому етапі складання і розгляду проекту Бюджету

(ч.5 ст.75 БКУ)

 

Прийняття (на основі результатів аналізу) рішення про включення кожного бюджетного запиту до пропозиції проекту Бюджету  перед поданням його на розгляд виконавчого органу

 Фінансове управління

Отримання від МФУ розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення, організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проекту Бюджету, а також пропозицій щодо форми проекту рішення про Бюджет  (типової форми рішення)

Виконавчі органи

У тижневий строк з дня схвалення КМУ проекту закону про Державний бюджет України

(ч.8 ст.75 БКУ)

Отримання від КМУ визначених (схваленим у другому читанні проектом закону про Державний бюджет України) показників міжбюджетних відносин (включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів) і текстових статей, а також організаційно-методологічних вимог щодо складання проекту Бюджету

 

 

 

 

 

Виконавчі органи

 

 

 

 

У тижневий строк з дня прийняття проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні

(ч.9 ст.75 БКУ)

Узагальнення депутатських запитів та звернень, результатів  громадських слухань, висновків експертних рад, тощо

Фінансове управління,

постійна комісія  міської ради з питань бюджету та фінансів

Листопад-грудень

 Розрахунок очікуваних, фактичних і прогнозних показників надходжень до Бюджету та соціально-економічного розвитку  громади

 Попередній прогноз доходів і витрат Бюджету  на наступний рік та порівняння прогнозних показників з аналогічними показниками за попередні два роки

Фінансове  управління, управління економіки, промисловості та праці

до 15 листопада

Формування проекту Бюджету і підготовка проекту рішення про Бюджет

Фінансове управління

20 листопада –

20 грудня

 

 

ІІ стадія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)  Розгляд проекту Бюджету та прийняття рішення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оприлюднення на веб-сайті ради проекту рішення про Бюджет  та додатків до нього

Виконавчі органи та Тернопільська міська рада

до 1 грудня

Проведення громадських (бюджетних) слухань та обговорень проекту соціально-економічного розвитку Тернопільської міської територіальної громади

Виконавчий комітет

 Не раніше 10-денного терміну з дня оприлюднення

Винесення проекту рішення про Бюджет на розгляд виконавчого комітету

Фінансове управління

до 15 грудня (п.1 ст.76 БКУ)

Подача проекту рішення про Бюджет на розгляд постійних комісій міської ради

Виконавчий комітет

до 15 грудня (рішення міської ради від 01.11.2015р.  № 7/1/9)

Розгляд проекту рішення про Бюджет, підготовка висновків та зауважень до нього

Постійні комісії міської ради

до 15 грудня

Розгляд міською радою  проекту рішення про Бюджет  та матеріалів, що до нього додаються :

Заст. міського голови (член виконавчого комітету)

до 25 грудня (ст. 76 БКУ) (але після затвердження державного бюджету і не пізніше ніж у двотижневий строк з дня офіційного опублікування ЗУ «Про  Державний бюджет України).

(ч.2 ст.77 БКУ)

-доповідь до проекту рішення про Бюджет;

 

-співдоповідь про проект рішення про Бюджет

Голова постійної комісії міської ради з питань бюджету і фінансів

 

 

 

 

 

 

Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про бюджет, виконавчий орган міської ради має право здійснювати  витрати бюджету лише на цілі,визначені у рішенні про Бюджет на попередній бюджетний період та одночасно передбачені у проекті рішення про Бюджет на наступний бюджетний період, схваленому виконавчим комітетом міської ради та поданому на розгляд міської ради. При цьому щомісячні бюджетні асигнування  Бюджету сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, встановлених рішенням про Бюджет на попередній бюджетний період (крім випадків, передбачених част.6 ст.16 та част.4 ст.23 БКУ, а також з урахуванням необхідності проведення захищених видатків  Бюджету

 

-обговорення доповіді, співдоповіді та проекту рішення про  Бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Депутати

б) Затвердження  Бюджету

 

Затвердження проекту рішення про Бюджет або ухвалення іншого рішення з цього приводу

Міська рада

До прийняття рішення про бюджет міста (громади) на поточний бюджетний період забороняється проводити капітальні видатки, надавати кредити бюджету (крім випадків, пов’язаних із виділенням коштів з резервного фонду), а також здійснювати місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії

(ч.2 ст.79 БКУ)

У разі несвоєчасного прийняттяи рішення про Бюджет при формуванні надходжень та здійсненні витрат  бюджету застосовуються норми цієї статті та закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період (у разі несвоєчасного набрання чинності таким  законом – норми пунктів 3-5 частини другої статті 41 цього Кодексу)

Оприлюднення на офіційному веб-сайті ради рішення про Бюджет. В рішенні обов'язково подається текстова частина бюджету та показники доходів в межах головних кодів функціональної класифікації

 Міська рада

В п’ятиденний строк після затвердження бюджету громади оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради та в 10-ти денний термін в періодичних виданнях, визначених міською радою

Забезпечення доступу громадськості до усіх інформаційно-довідкових матеріалів до Бюджету , що затверджені міською радою, можливості представлення на письмове прохання фізичних чи юридичних осіб і, в разі потреби, надання за їхній рахунок копій рішення  міської ради про Бюджет

ІІІ стадія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) Виконання бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

Затвердження розпису Бюджету  (ч.3 ст.78 БКУ)

Фінансове управління

В місячний строк після затвердження Бюджету

Забезпечення виконання  Бюджету

 (ч.1 ст.78 БКУ)

Виконавчі органи

Протягом бюджетного періоду

Забезпечення відповідності розпису  Бюджету встановленим бюджетним призначенням

Фінансове управління

 Загальна організація та управління за виконанням Бюджету (ч.1 ст.78 БКУ). Координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету

 Прогнозування та аналіз доходів бюджету (ч.4 ст.78 БКУ)

Фінансове управління

Забезпечення своєчасного та в повному обсязі надходження до  Бюджету   податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів відповідно до законодавства

(ч.5 ст.78 БКУ)

ГУ ДФС у Тернопільській області , Тернопільське управління ГУ ДФС у Тернопільській області

 Облік всіх надходжень, що належать  Бюджету. Повернення коштів, що були помилково або надмірно зараховані до  Бюджету (за поданням органів стягнення, погодженим з фінансовим управлінням)

ГУ  ДКСУ в місті Тернополі

(ч.2 ст.78 БКУ,

абз.7 ч.1 ст.112 БКУ)

 б)  Контроль за виконанням  бюджету та дотриманням бюджетного законодавства

Контроль за правильними і своєчасними розрахунками з  Бюджетом  всіх платників податків, зборів, платежів

ГУ ДФС у Тернопільській області (п.5 ст.78 БКУ), Тернопільське управління ГУ ДФС у Тернопільській обл.

Протягом бюджетного періоду

Ведення бухгалтерського обліку всіх надходжень і витрат Бюджету, контроль за бюджетними повноваженнями при зарахуванні надходжень Бюджету, відповідності кошторисів розпорядників бюджетних коштів показникам розпису Бюджету, тощо (ч.1 ст.112 БКУ)

ГУ  ДКСУ в місті Тернополі

 (п.5 ст.78 БКУ)

Контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу.

Фінансове управління

 

Одержання пояснень, матеріалів та інформації, необхідної для складання і виконання бюджету від центральних місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, банків та фінансових установ 

(ч.2 , ч.3 ст.111 БКУ)

Всі перечислені структури

На вимогу фінансового управління

 

в) Внесення змін до  Бюджету

Подання до міської ради офіційного висновку про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду, про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) Бюджету для підготовки проекту рішення щодо внесення  змін до Бюджету (ч.7 ст.78 БКУ)

Фінансове управління

 

 

 

Протягом бюджетного періоду

Подання проекту рішення щодо внесення  змін до Бюджету на розгляд виконавчого комітету

Фінансове управління

Подання проекту рішення про зміни до Бюджету на розгляд  постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів

Виконавчий комітет

Подання рішення про зміни до Бюджету на розгляд Тернопільської міської ради

Виконавчий комітет

Ухвалення рішення про внесення змін до Бюджету або ухвалення іншого рішення з цього приводу (ч.8 ст.78 БКУ)

 Міська рада

Оприлюднення на офіційному сайті міської ради рішення про внесення змін до Бюджету

 Міська рада

Протягом 5 днів

ІVстадія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка та розгляд звіту про виконання  Бюджету

Подача фінансовому органу звіту про виконання Бюджету за відповідний період та за встановленою формою (п.2 ст.80 та п.1 ст.60 БКУ)

ГУ ДКСУ у м.Тернополі

Не пізніше 15 числа місяця наступного за звітним кварталом

Подача фінансовому органу помісячних та квартальних звітів про фактичні надходження податків і зборів, про податковий борг, надмірно сплачені грошові зобов»язання, суми списаного боргу, наданих пільг, тощо (п.3 ст.80,ст..59 та ст..60 БКУ)

ГУ ДФС у Тернопільській області, Тернопільське управління ГУ ДФС у Тернопільській обл.

В строки встановлені бюджетним законодавством

 

 

 

Формування проекту рішення про виконання Бюджету  за відповідний звітній період та подача на розгляд виконавчого комітету

Фінансове управління

Протягом бюджетного року

Подача проекту рішення про виконання Бюджету за відповідний звітній період на розгляд постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів

Виконавчий комітет

 

 

 

Протягом бюджетного року

Перевірка звіту, надання пропозицій та зауважень до проекту рішення про виконання Бюджету (п.4 ст.80 БКУ)

Постійна комісія міської ради з питань бюджету та фінансів

Ухвалення звіту про виконання Бюджету за відповідний звітний період (п.4 ст.80 БКУ)

Міська рада

В 2-х місячний строк після завершення бюджетного періоду

Оприлюднення на офіційному веб-сайті ради  рішення про виконання Бюджету  та інформації про час і місце публічного представлення інформації про виконання Бюджету  за рік

Міська рада

В десятиденний строк після ухвалення рішення про виконання Бюджету (ч.4 ст.28 БКУ), причому інформація про виконання бюджету за рік підлягає обов'язковому оприлюдненню не пізніше 1 березня року, що настає за роком звіту

(ч.5 ст.28 БКУ)

Публічне представлення інформації про виконання Бюджету  за рік відповідно до показників, бюджетні призначення щодо яких затверджені рішенням про Бюджет

Міська рада

До 20 березня року, що настає за звітним

(ч.5 ст.28 БКУ)

Інформування виборців про виконання планів і програм економічного та соціального  розвитку, про виконання Бюджету,  тощо.

Депутати  

Не рідше одного разу на півріччя

 

Міський голова                                                                                             С.В. Надал