Тернопільська міська рада інформує

 • Video
  Звіт міського голови Тернополя Сергія Надала за 2021 рік

Положення про Постійно діючу конкурсну комісію з питань здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління соціальної політики

Тернопільської міської ради

16.07.2018 № 61

 

Положення про Постійно діючу конкурсну комісію

з питань здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів

 1. З метою здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів управління соціальної політики Тернопільської міської ради (далі-Замовник соціальних послуг) створює Постійно діючу конкурсну комісію з питань здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів (далі-Конкурсна комісія).

         Конкурсна комісія створена для розгляду конкурсних пропозицій, що надаються недержавними суб’єктами для участі в конкурсі з визначення виконавця соціального замовлення. Конкурсна комісія в своїй роботі керується Законом України „Про соціальні послуги”, постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2013 року № 324 „Про затвердження Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів”, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

 1. Конкурсна комісія утворюється для розгляду конкурсних пропозицій, що надаються недержавними суб’єктами для участі в конкурсі з визначення виконавця соціального замовлення у складі не менше ніж вісім осіб.
 2. До складу Конкурсної комісії включаються представники Замовника соціальних послуг, відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення міської ради, інших установ та організацій, до компетенції яких належить вирішення соціальних питань за згодою. До складу Конкурсної комісії включаються представники громадських організацій (об’єднань), що представляють інтереси соціальних груп, які є потенційними отримувачами соціальних послуг. Кількість представників Замовника соціальних послуг не повинна перевищувати половини кількості членів Конкурсної комісії.
 3. Основною формою роботи Конкурсної комісії є засідання, які скликаються головою комісії в міру потреби, про що повідомляється учасникам засідання не пізніше ніж за п’ять днів до його початку.

         Засідання Конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу.

 1. Рішення Конкурсної комісії доводиться до відома учасників конкурсу та розміщується на офіційному веб-сайті Тернопільської міської ради.
 2. Конкурсна комісія оцінює конкурсні пропозиції за такими критеріями: 1) відповідність діяльності учасника конкурсу критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги;

2) фінансовий стан учасника конкурсу, у тому числі наявність кредиторської заборгованості, можливість надання послуг за власний рахунок з вартісною оцінкою соціальних послуг, стан матеріально-технічної бази;

3) досвід учасника конкурсу у сфері надання соціальних послуг

4) кваліфікація персоналу, який залучається до надання соціальної послуги, у тому числі наявність відповідної освіти та досвіду роботи;

5) планована кількість отримувачів соціальних послуг;

6) вартість соціальних послуг, соціальне замовлення яких передбачається здійснити.

 1. Конкурсна комісія відхиляє конкурсну пропозицію у разі:

1) оформлення конкурсної пропозиції з порушенням вимог, установлених замовником соціальних послуг;

2) невідповідності конкурсної пропозиції умовам конкурсу;

3) надходження конкурсної пропозиції після закінчення визначеного строку.

 

 1. Члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють конкурсні пропозиції за кожним із передбачених критеріїв Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2013 року № 324, за шкалою від 0 до 10 балів шляхом внесення їх до оціночної відомості. На підставі оціночних відомостей членів Конкурсної комісії складається зведена оціночна відомість, у якій щодо кожної конкурсної пропозиції зазначаються бали, виставлені членами Конкурсної комісії, та загальна сума балів.

Оцінка конкурсних пропозицій здійснюється згідно з Методикою оцінки конкурсних пропозицій учасників конкурсу із залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг, затвердженої наказом Міністерства соціальної політики України від 26.03.2015 року № 332, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 травня 2015 року за № 625/27070.

 1. У разі виникнення потенційних конфліктів інтересів між учасниками конкурсу та членами Конкурсної комісії, які ухвалюють рішення та при цьому не є посадовими особами орану місцевого самоврядування, Конкурсна комісія керується Правилами врегулювання потенційних конфліктів інтересів між учасниками конкурсів з виділення фінансування та членами органів, які ухвалюють рішення і при тому не є службовими особами органів місцевого самоврядування.
 2. За результатами конкурсу Конкурсна комісія визначає його переможця, яким визнається учасник конкурсу, конкурсна пропозиція якого набрала найбільшу суму балів. У разі набрання двома та більше конкурсними пропозиціями найбільшої та рівної загальної суми балів, переможець конкурсу визначається більшістю голосів присутніх членів конкурсної комісії.

За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Конкурсної комісії.

 1. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, у разі, коли:

1) для участі в конкурсі не подано жодної конкурсної пропозиції;

2) усі подані конкурсні пропозиції відхилено;

3) замовником соціальних послуг прийнято рішення про скасування результатів конкурсу у зв’язку з:

неможливістю усунення істотних порушень порядку проведення конкурсу;

неможливістю укладення договору внаслідок непереборної сили;

внесення змін до рішення про місцевий бюджет у частині фінансування соціального замовлення.

 1. Якщо для участі в конкурсі подано конкурсну пропозицію одним недержавним суб’єктом, конкурсна комісія може прийняти рішення про:

1) укладення договору з таким суб’єктом за умови відповідності його конкурсної пропозиції умовам конкурсу;

2) повторне проведення конкурсу.

 1. Усі члени конкурсної комісії працюють на громадських засадах.

 

 

 

Начальник управління                                                                  В.І. Сулима