Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Звіт міського голови Тернополя Сергія Надала за 2021 рік

Про внесення змін до Регламенту Тернопільської міської ради VIII скликання

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» від 28.04.2021 № 1423-IX, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою оптимізації проведення пленарних засідань міської ради, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту та депутатської діяльності, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до Регламенту Тернопільської міської ради VIII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 18.11.2020 №8/1/13(далі - Регламент), а саме:

1.1.В тексті Регламенту замість слів: «відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації», «відділ діджиталізації та програмування» читати: «управління цифрової трансформації та комунікацій зі ЗМІ» у відповідних відмінках.

1.2. В Змісті Регламенту Розділ V «ЕТИКА, ДИСЦИПЛІНА, КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ ТА ЗАХОДИ ВПЛИВУ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ» доповнити статтею 50. «Конфлікт інтересів», статті 50, 51 вважати статтями 51,52 відповідно.

1.3. В підпункті 2 пункту 9 Статті 4. «Відкритість і гласність роботи Ради» після слів: «постійних комісій» доповнити словами: «Погоджувальної ради».

1.4. Пункт 5. Статті 12. «Погоджувальна рада» доповнити підпунктом 5 з текстом наступного змісту: «5) вносить пропозиції щодо об’єднання питань, які належать до однієї сфери правовідносин (однопредметних рішень, або пов’язаних між собою) для проведення одного голосування.», підпункт 5 вважати підпунктом 6 відповідно.

1.5. Статтю 12. «Погоджувальна рада» доповнити пунктом 7 з текстом наступного змісту: «7. Протоколи Погоджувальної ради оформляються організаційним відділом ради управління організаційно-виконавчої роботи. Головуючий на засіданнях Погоджувальної ради підписує протокол, який  оприлюднюються на офіційному сайті Тернопільської міської ради у відповідному розділі не пізніше п’яти робочих днів з дати засідання.».

1.6. Статтю 24. «Підготовка питань, що вносяться на розгляд Ради»:

1.6.1. Доповнити пункт 4 підпунктами 5-8 з текстом наступного змісту: «5) порівняльну таблицю змін (у випадку, якщо проектом рішення пропонується внести зміни до існуючого рішення Ради);

6) у випадку, якщо проектом рішення пропонується внести зміни до рішення або доповнення, до проекту рішення додається копія такого рішення Ради;

7) пояснювальну записку (у разі необхідності);

8) підписані та відскановані висновки постійних комісій міської ради, які долучаються організаційним відділом ради управління організаційно-виконавчої роботи після розгляду проектів рішень відповідними профільними комісіями.

1.6.2. Пункти 5-7 викласти в наступній редакції:

«5. Проекти рішень міської ради складаються в електронній формі в системі електронного документообігу «АСКОД», відповідно до Інструкції з діловодства у Тернопільській міській раді.

6. Погодження електронного проекту рішення полягає у його візуванні (накладанні посадовою особою кваліфікованого електронного підпису на проект електронного документа для засвідчення факту погодження цією особою завізованого проекту документа) посадовими особами, зазначеними в реєстраційно-моніторинговій картці, що забезпечується системою електронного документообігу «АСКОД» на підставі сформованого автором проекту рішення списку погоджувачів у такій послідовності:

- керівник виконавчого органу, що готує проект рішення;

- начальник організаційного відділу ради управління організаційно-виконавчої роботи;

- начальник управління правового забезпечення, або посадова особа, яка виконує його обов’язки;

- керівники інших виконавчих органів ради, що контролюють питання, з яких підготовлені проекти рішень;

- заступники міського голови, що координують питання (відповідно до розподілу обов’язків).

- секретар Ради.

З метою належної підготовки проекту електронного документа, його компетентної оцінки та відповідності вимогам законодавчих актів, інших нормативних документів до списку осіб, які візують проект, можуть бути включені інші керівники виконавчих органів міської ради.

Відповідальність за включення додаткового списку віз на погодження несе керівник виконавчого органу ради – розробник документа.

7. Зауваження і пропозиції до електронного проекту рішення, що мають узагальнений (концептуальний) характер, можуть викладатися в окремому коментарі, що вноситься до реєстраційно-моніторингової картки, особою, яка створила коментар.»

1.6.3. В пункті 10 після слів: «подаються в управління організаційно-виконавчої роботи ради» доповнити словами: «через систему електронного документообігу «АСКОД».

1.6.4. В Пункті 15 після слів: «подаються секретарю міської ради» доповнити словами: «через систему електронного документообігу «АСКОД».

1.6.5. Вилучити пункт 17.

1.7. Пункт 5 статті 29. «Затвердження порядку денного і внесення до нього змін. Послідовність розгляду питань порядку денного» викласти в наступній редакції: «5. З метою оптимізації роботи пленарного засідання за рішенням Ради допускається об'єднання питань, які належать до однієї сфери правовідносин (однопредметних рішень, або пов’язаних між собою) для проведення одного голосування.

Такий варіант розгляду питань передбачає одну доповідь, співдоповіді, відповіді на запитання, обговорення «пакету» питань. Внесення поправок  проводиться з кожного питання «пакету» окремо. Прийняття рішення з усього «пакету» питань проводиться одним голосуванням.

Рішення про пакетне голосування визначається більшістю голосів депутатів від загального складу Ради при формуванні порядку денного.».

1.8. Статтю 38. «Порядок голосування та прийняття рішень Ради» доповнити пунктом 14 наступного змісту: «14. Рішення ради щодо безоплатної передачі земельної ділянки комунальної власності у приватну власність (крім земельних ділянок, що перебувають у користуванні громадян, та випадків передачі земельної ділянки власнику розташованого на ній жилого будинку, іншої будівлі, споруди) приймається не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради (28 голосів).», пункт 14 вважати пунктом 15 відповідно.

1.9. В пункті 3 Статті 39. «Рішення Ради» після слів: «зобов’язаний підписати прийняте рішення» доповнити словами: «в системі електронного документообігу «АСКОД» шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису».

1.10. пункт 3 Статті 42. «Рішення Ради з процедурних питань» доповнити  підпунктом 17 з текстом наступного змісту: «17) про об’єднання питань, які належать до однієї сфери правовідносин (однопредметних рішень, або пов’язаних між собою) для проведення одного голосування.».

1.11. В Статті 49. «Норми депутатської етики та дисципліна» вилучити пункт 8.

1.12. Доповнити РОЗДІЛ V. «ЕТИКА, ДИСЦИПЛІНА, КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ ТА ЗАХОДИ ВПЛИВУ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ» Статтею 50. з текстом наступного змісту: «Стаття 50. Конфлікт інтересів.

1.Міськийголова, секретар, депутати міської ради, заступники міського голови публічно повідомляють про конфлікт інтересів, який виник під час участі у пленарному засіданні міської ради та засіданні постійної комісій міської ради, Раді або комісії та не беруть участі у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідним колегіальним органом.

2. Якщо неучасть осіб, зазначених у пункті 1цієї статті, у прийнятті рішення призведе до втрати повноважності Ради, постійної комісії особи, у яких наявний конфлікт інтересів, беруть участь у прийнятті Радою, постійною комісією, за умови публічного самостійного повідомлення про конфлікт інтересів під час засідання колегіального органу.

3. Якщо повідомлення про конфлікт інтересів здійснено на засіданні Ради, постійної комісії, інформація про таке повідомлення обов’язково вноситься до протоколу засідання Ради, постійної комісії.

4. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи, яка входить до складу колегіального органу, вона немає права брати участь у прийнятті рішення цим органом.

5. Про конфлікт інтересів такої особи може заявити будь-який інший член відповідного колегіального органу або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів члена колегіального органу заноситься в протокол засідання колегіального органу.». 1.13. Статті 50, 51.Розділу V. «ЕТИКА, ДИСЦИПЛІНА, КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ ТА ЗАХОДИ ВПЛИВУ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ» вважати статтями 51,52 відповідно.

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, регламенту та депутатської діяльності.

Поіменне голосування