Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Звіт міського голови Тернополя Сергія Надала за 2021 рік

Про бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 2023 рік

Керуючись  Бюджетним  кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Тернопільська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.Визначити на 2023 рік:

доходи бюджету громади у сумі 2 680 237 329,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету громади – 2 594 805 700,00 гривень та доходи спеціального фонду   бюджету громади – 85 431 629,00  гривень  згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету громади у сумі 2 853 545 447,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету громади – 2 356 617 800,00 гривень та видатки спеціального фонду бюджету громади –  496 927 647,00 гривень;

повернення кредитів до бюджету громади у сумі 120 000,00 гривень, у тому числі  повернення кредитів до загального фонду бюджету громади – 0,00 гривень  та повернення кредитів  до спеціального фонду бюджету громади  –  120 000,00 гривень; 

надання кредитів з бюджету громади  у сумі   88 345 612 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету громади   1 100 000,00  гривень та надання кредитів із спеціального фонду бюджету громади    87 245 612,00  гривень;

профіцит за загальним фондом бюджету громади у сумі  237 087 900,00  гривень згідно з додатком 2 до цього рішення ;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету громади у сумі  498 621 630,00   гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету громади у розмірі   300 000,00 гривень, що становить - 0,0127 відсотків видатків загального фонду бюджету громади, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету громади у розмірі 19 977 900,00  гривень, що становить 0,93 відсотків видатків загального фонду бюджету громади, визначених цим пунктом.

2. Затвердити   бюджетні   призначення   головним   розпорядникам   коштів  бюджету громади на 2023 рік у розрізі  відповідальних  виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2023 рік обсяги капітальних вкладень бюджету громади у розрізі інвестиційних проєктів згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат бюджету громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 926 139 800,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді бюджету громади  на 2023 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету громади належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статями 101,103-2, Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 ст. 72 та частиною 1 ст.73 Бюджетного кодексу України;

3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету громади  на 2023 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 та  частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України,

2) у частині фінансування є надходження, передбачені пунктами 9, 10 частиною 1 статті 71 Бюджетного кодексу України ;

3) у частині кредитування є надходження від повернення кредитів, визначені пунктом  11 частини 1 статті 69-1 Бюджетного кодексу України та пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2023 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету громади   згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити у 2023 році  граничний обсяг  надання гарантій в сумі 200 000 000 гривень;

на 31 грудня 2023 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі   385 847 600,00

гривень та граничний обсяг гарантованого міською територіальною громадою боргу у сумі 345 644 739,00 гривень.

10.Установити, що у 2023 році місцеві гарантії у сумі 200 000 000 гривень, які можуть надаватись для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання, що належать до комунального сектору економіки, розташовані на території  громади, та здійснюють на цій території реалізацію інвестиційних проектів, метою яких є розвиток комунальної інфраструктури або впровадження ресурсозберігаючих технологій, із дотриманням норм ст.17,18,74 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 14.05.2012 № 541 «Про затвердження Порядку надання місцевих гарантій» (із змінами та доповненнями).

11. Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету громади  видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату ;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів ;

- забезпечення продуктами харчування ;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв ;

- обслуговування міського боргу ;

- соціальне забезпечення;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти;

- забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

- компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

- оплату послуг з охорони  комунальних закладів культури;

- оплату енергосервісу;

- програму державних гарантій медичного обслуговування населення;

- середньострокові зобов’язання у сфері охорони здоров’я.

12. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню міської ради на здійснення в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету громади на депозитах або шляхом придбання цінних паперів, емітованих міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів (військових облігацій), із подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

13. Надати право фінансовому управлінню отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету громади, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

14. Головним розпорядникам коштів  забезпечити  виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих Автономною Республікою Крим, відповідною обласною радою чи міською територіальною громадою, та коштів, наданих під місцеві гарантії;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про виконання бюджету за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ,  інші енергоносіі, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі. 

15. Надати право фінансовому управлінню міської ради в процесі виконання бюджету громади, у виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів, здійснювати перерозподіл видатків за кодами програмної класифікації в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах міського бюджету. Перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної класифікації у межах загального обсягу головного розпорядника коштів міського бюджету, збільшення бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень по інших видатках споживання окремо по загальному та спеціальному фондах бюджету здійснювати за рішенням виконавчого комітету міської ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань  бюджету та фінансів.

16. Надати право виконавчому комітету протягом 2023 року здійснювати перерозподіл затверджених обсягів трансфертів з інших бюджетів бюджету  громади в межах одного виду та розподіл збільшених або зменшених їх обсягів за погодженням з постійною комісією  міської ради з питань бюджету та фінансів, з наступним затвердженням міською радою.

17. Установити, що з 01.01.2023 року комунальні унітарні підприємства, які зареєстровані на території  міської громади і належать до спільної власності міської ради, та їх об’єднання, що перебувають на загальній системі оподаткування, сплачують до загального фонду бюджету міста частину прибутку (доходу), розрахованого згідно Положень (стандартів)  бухгалтерського обліку за ставками  у розмірах:

- комунальні підприємства, що здійснюють діяльність по забезпеченню послугами централізованого водопостачання холодної води та централізованого водовідведення та належного функціонування і технічного стану об”єктів водопроводу, каналізації та водопровідно - каналізаційних мереж -  0 відсотків;

- комунальні підприємства, що здійснюють діяльність із постачання теплової енергії, забезпечення  послугами  з централізованого опалення та  централізованого постачання гарячої води – 0 відсотків;

-  інші  підприємства -  30 відсотків.

Відрахування частини чистого прибутку (доходу) здійснюється комунальними унітарними підприємствами та їх об”єднаннями, що належать до комунальної власності міста, відповідно до Порядку, затвердженого рішенням міської ради від 26.04.2013 року № 6/31/6.

Інформацію про нарахування та сплату частини прибутку (доходу) комунальні підприємства подають до фінансового управління Тернопільської міської ради.

18. Внески у статутний капітал комунальних підприємств Тернопільської міської ради здійснювати, в тому числі шляхом перерахування коштів на банківські рахунки підприємств, без включення їх до мережі одержувачів  бюджетних коштів.

19. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2023 року.

20. Додатки  1- 7  до цього рішення є його невід'ємною частиною.

21. Затвердити інформацію «Розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації, капітальний ремонт об»єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури Тернопільської міської територіальної громади у 2023 році», що є невід»ємною частиною додатку «Розподіл видатків місцевого бюджету на 2023 рік».

22. Відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації міської ради забезпечити опублікування цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

23. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та постійну комісію міської ради з питань бюджету та фінансів.

Додатки

Пояснювальна записка