Тернопільська міська рада інформує

 • Video
  Звіт міського голови Тернополя Сергія Надала за 2021 рік

Про бюджет м.Тернополя (громади) на 2019 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України  "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновки постійних комісій міської ради, міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2019 рік:

доходи бюджету м.Тернополя (громади) у сумі 2 552 052 228 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 2 440 767 040 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – 111 285 188 гривень  згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету м.Тернополя (громади) у сумі 2 919 590 721 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету - 2 150 859 722 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету – 768 730 999 гривень;

повернення кредитів до міського бюджету у сумі 100 000 гривень, у тому числі  повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету – 100 000 гривень; 

надання кредитів з міського бюджету у сумі  34 421 707 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду міського бюджету – 300 000 гривень та надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету -  34 121 707 гривень;

профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 289 607 318 гривень, напрямком використання якого є передача коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) згідно з додатком 2 до цього рішення ;

дефіцит за спеціальним  фондом міського бюджету у сумі 691 467 518 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі  289 607 318 гривень, а також місцеві запозичення : місцеве зовнішнє запозичення   в сумі 12 500 000 гривень відповідно до рішення міської ради від 15.06.2018 року № 7/25/18 «Про залучення кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Тернополя «Світло без ртуті», скориговане на обсяг погашення запозичення в сумі  781 300,0 гривень,  та  частина місцевого внутрішнього  запозичення в сумі  390 141 500,00 гривень, відповідно до рішення  міської ради від 15.06.2018 року № 7/25/20 «Про здійснення запозичення для фінансування проекту «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти м. Тернополя»,  згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 300 000 гривень, що становить 0,014 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд міського бюджету у розмірі 11 738 700 гривень, що становить 0,64 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.

 1. Затвердити бюджетні призначення   головним   розпорядникам   коштів   міського бюджету на 2019 рік у розрізі   відповідальних   виконавців за бюджетними програмами /підпрограмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.
 3. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 543183900 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.
 4. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються Тернопільською міською радою до спеціального фонду міського бюджету у 2019 році від міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів згідно з додатком 8 до цього рішення.
 5. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статями 101,102,103-2,103-4, 104, Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 ст. 72 та частиною 1 ст.73 Бюджетного кодексу України;

3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України:

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 та  частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України,

2) у частині фінансування є  надходження , передбачені частиною 2 статті 72 Бюджетного кодексу України,

3) у частині кредитування є надходження від повернення кредитів , визначені пунктом  11 частини 1 статті 69-1 Бюджетного кодексу України.

 1. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду міського бюджету згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.
 2. Визначити на 31 грудня 2019 року граничний обсяг міського боргу у сумі 401 860 200 гривень та граничний обсяг гарантованого міського боргу у сумі 310 204 300 гривень.
 3. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату ;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів ;

- забезпечення продуктами харчування ;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв ;

- обслуговування міського боргу ;

- поточні трансферти населенню ;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

 1. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України, надати право фінансовому управлінню міської ради на здійснення в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах або шляхом придбання цінних паперів, емітованих міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів, із подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
 2. Надати право фінансовому управлінню отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному КМУ, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.
 3. Головним розпорядникам коштів забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих міським бюджетом та коштів, наданих під місцеві гарантії;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими МФУ, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечення в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання, тощо.

 1. Надати право фінансовому управлінню міської ради в процесі виконання міського бюджету, у виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів, здійснювати перерозподіл видатків за кодами функціональної класифікації в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах міського бюджету. Перерозподіл бюджетних призначень за кодами функціональної класифікації у межах загального обсягу головного розпорядника коштів міського бюджету, збільшення бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень по інших видатках споживання окремо по загальному та спеціальному фондах бюджету здійснювати за рішенням виконавчого комітету міської ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань бюджету та фінансів.
 2. Надати право виконавчому комітету протягом 2019 року здійснювати перерозподіл затверджених обсягів трансфертів з інших бюджетів міському бюджету в межах одного виду та розподіл збільшених або зменшених їх обсягів за погодженням з постійною комісією міської ради з питань бюджету та фінансів, з наступним затвердженням міською радою.
 3. Надати право міському голові в процесі виконання міського бюджету, у виняткових випадках, своїм розпорядженням здійснювати зміни до помісячного розпису доходів та видатків міського бюджету на поточний рік відповідно до довідок департаменту фінансів ОДА по відшкодуванню субвенційних коштів соціального спрямування.
 4. Установити, що з 01.01.2019 року комунальні унітарні підприємства, які зареєстровані на території міста і належать до спільної власності міської ради, та їх об’єднання, що перебувають на загальній системі оподаткування, сплачують до загального фонду міського бюджету частину прибутку (доходу), розрахованого згідно Положень (стандартів) бухгалтерського обліку за ставками у розмірах:

      - комунальні підприємства, що здійснюють діяльність по забезпеченню послугами централізованого водопостачання холодної води та централізованого водовідведення та належного функціонування і технічного стану об”єктів водопроводу, каналізації та водопровідно - каналізаційних мереж -  0 відсотків;

      - комунальні підприємства, що здійснюють діяльність із постачання теплової енергії, забезпечення  послугами  з централізованого опалення та  централізованого постачання гарячої води – 0 відсотків;

      -  інші  підприємства -  30 відсотків.

        Відрахування частини чистого прибутку (доходу) здійснюється комунальними унітарними підприємствами та їх об”єднаннями, що належать до комунальної власності міста, відповідно до Порядку, затвердженого рішенням міської ради від 26.04.2013 року № 6/31/6.

Інформацію про нарахування та сплату частини прибутку (доходу) комунальні підприємства подають до фінансового управління Тернопільської міської ради.

 1. Внески у статутний капітал комунальних підприємств Тернопільської міської ради здійснювати, в тому числі шляхом перерахування коштів на банківські рахунки підприємств, без включення їх до мережі одержувачів бюджетних коштів.
 2. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.
 3. Додатки 1- 8 до цього рішення є його невід'ємною частиною (додаються).
 4. Відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Остапчук В.О. та постійну комісію міської ради з питань бюджету та фінансів.

 

Пояснювальна записка