Тернопільська міська рада інформує

 • Video
  Звіт міського голови Тернополя Сергія Надала за 2021 рік

Кодекс поведінки працівників комунальних підприємств, установ та організацій, підпорядкованих Тернопільській міській раді

Затверджений розпорядження міського голови

№601-к від 01.07.2011 року (з внесенням змін 

розпорядження №383-к від 08.11.2018 року)

Кодекс поведінки працівників комунальних підприємств, установ та організацій, підпорядкованих Тернопільській міській раді

І. Загальні положення

1.1. Кодекс етичної поведінки працівників комунальних підприємств, установ та організацій, підпорядкованих Тернопільській міській раді (далі – Кодекс) є узагальненням стандартів етичної поведінки працівників вищезазначених комунальних підприємств, установ та організацій, яким вони зобов’язані керуватися під час виконання своїх професійних обов’язків, впроваджується з метою підвищення персональної відповідальності за належне виконання професійних обов’язків, забезпечення відкритості в роботі комунальних підприємств, установ та організацій, а також попередження випадків порушення ділової та професійної етики.

1.2. Кодекс розроблений на основі Конституції України, Кодексу законів про працю України, Закону України «Про запобігання корупції», Статуту територіальної громади міста Тернополя та інших нормативно-правових актах України.

1.3. Кодекс є узагальненням принципів професійної етики та етичної поведінки, якими повинні керуватися працівники комунальних підприємств, установ та організацій, підпорядкованих Тернопільській міській раді (надалі – працівники), незалежно від займаної посади.

1.4. Мета Кодексу – затвердження  загальних принципів професійної етики, які відповідають встановленим нормам етичної поведінки працівників підприємств, установ та організацій, заснованих на моральних засадах.

1.5. Знання та дотримання працівниками положень Кодексу є одним з критеріїв оцінки якості їх професійної діяльності та трудової дисципліни.

ІІ. Основні принципи професійної поведінки

2.1 Поведінка працівників комунальних підприємств, установ та організацій, які підпорядковані Тернопільській міській раді, повинна ґрунтуватися на таких основних принципах:

 • демократизму і законності;
 • гуманізму і соціальної справедливості;
 • пріоритету прав людини і громадянина;
 • професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі;
 • персональної відповідальності за виконання професійних обов’язків і дотримання службової дисципліни;
 • політичної неупередженості;
 • відкритості, гласності та контрольованості;
 • дотримання прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

2.2.Кожен працівник комунального підприємства, установи та організації, які підпорядковані Тернопільській міській раді, повинен сумлінно виконувати свої професійні обов’язки; проявляти ініціативу і творчі здібності; постійно вдосконалювати організацію своєї роботи; забезпечувати ефективне виконання своїх професійних обов’язків в інтересах фізичних та юридичних осіб, міста, суспільства і держави; формувати позитивний імідж комунальних підприємств, установ та організацій серед населення та інших організацій.

2.3. Гідна поведінка працівників включає: повагу до гідності інших осіб; ввічливість та дотримання високої культури спілкування; доброзичливість і запобігання виникненню конфлікту у стосунках з колегами та громадянами;  недопущення, у тому числі у вільний від роботи час, дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам комунальних підприємств, установ та організацій; постійне підвищення свого професійного, інтелектуального та культурного рівня за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти;   добросовісне, чесне та професійне виконання працівниками своїх обов'язків, виявлення ініціативи і творчих здібностей;  недопущення ухилення посадовими особами підприємства від прийняття рішень та відповідальність за свої дії та прийняти рішення.

2.4. Доброчесність та неупередженість під час виконання професійних обов’язків спрямована на  захист колективних інтересів комунального підприємства, установи чи організації; недопущення наявності конфлікту інтересів - суперечності між приватним інтересом особи та її посадовими або представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень; нерозголошення та невикористання інформації, що стала відома у зв'язку з виконанням працівником своїх обов'язків, крім випадків, установлених законом;  недопущення при виконанні професійних обов’язків надання переваг або створення умов для надання переваг будь-яким особам, групам осіб за ознакою статі, раси, національної приналежності, мови, походження, майнового і посадового положення, відношення до релігії, партійної приналежності, переконань, належності до громадських об’єднань, професійної приналежності та за іншими ознаками, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

2.5. Належний зовнішній вигляд є важливою складовою поведінки працівників  комунальних підприємств, установ та організацій, які підпорядковані Тернопільській міській раді, під час виконання професійних обов'язків. Працівники повинні слідкувати за своїм зовнішнім виглядом. На роботу приходити в одязі, який відповідає вимогам ділового стилю (або відповідати специфікації роботи даної установи, організації чи комунального підприємства).

2.6. Політична нейтральність проявляється у недопущенні впливу політичних інтересів на дії та рішення працівників комунального підприємства, установи чи організації;  відмову працівників від публічної демонстрації політичних поглядів і симпатій; уникнення використання символіки політичних партій під час виконання своїх професійних обов'язків.

2.7. Принцип «відкритості, гласності та контрольованості» передбачає  відкритість та доступність інформації про діяльність комунального підприємства, установи та організації, крім випадків, визначених Конституцією та законами України.

2.8. Цей Кодекс передбачає недопущення у взаємодії зі співробітниками та кадровій політиці дискримінації за національністю, статтю, віком, фізичним станом, релігією, походженням або будь-якою іншою характеристикою.

2.9. Працівники зобов’язані утримуватися від виконання іншої дозволеної законом роботи, якщо вона заважає їм належним чином виконувати свої повноваження або якій вони повинні приділяти увагу протягом свого робочого часу.

 

ІІІ. Основні права та обов’язки

3.1. Кожен працівник комунальних підприємств, установ та організацій, які підпорядковані Тернопільській міській раді, несе особисту відповідальність за належне дотримання Конституції України, законодавства України, професійних стандартів та етичних норм, що стосуються їх посад та рівня відповідальності у відповідності до своїх посадових інструкцій, інструкцій з охорони праці.

3.2. Зобов’язання керівників перед працівниками підприємств, установ та організацій, які підпорядковані Тернопільській міській раді, включає: допомогу працівникам діяти об'єктивно, етично і професійно;  інвестиції у професійний розвиток працівників з метою розкриття ними свого потенціалу; підтримання атмосфери взаєморозуміння та співробітництва, в якій немає місця залякуванню, дискримінації та утискам і де ставлення до кожного працівника є шанобливим та  гідним; поважне ставлення до права працівників у вільний від роботи на недоторканість приватного життя і дотримання конфіденційності їх персональних даних відповідно до умов чинного законодавства; забезпечення безпечних умов праці; застосування об'єктивного і справедливого підходу до винагороди за працю.

3.3. Зобов'язання перед отримувачами послуг, сторонніми організаціями: надання високоякісних послуг, що відповідають кваліфікації, досвіду, професійним знаннями працівників комунального підприємства, установи чи організації;  здійснення діяльності у відповідності до законодавства України, з дотриманням етичних норм і інтересів суспільства; зберігання незалежності та об'єктивності, уникнення реальних або потенційних конфліктів інтересів; захист конфіденційної інформацію отримувачів послуг і використання  отриманих від них даних тільки для цілей, безпосередньо пов'язаних з діяльністю підприємства, установи чи організації;  недопущення будь-яких проявів корупції серед своїх працівників, отримувачів послуг тощо;  дотримання високих стандартів етичної поведінки та ін.

3.4. Зобов’язання працівників комунальних підприємств, установ та організацій включає чесну і сумлінну працю, проявлення ініціативи і творчого підходу при виконанні професійних обов'язків, постійне підвищенні своєї професійної кваліфікації та дотримання інших принципів цього Кодексу, які зазначені у розділі ІІ «Основні принципи професійної поведінки».

IV. Запобігання корупції

4.1. Працівники комунальних підприємств, установ та організацій, підпорядкованих Тернопільській міській раді, повинні суворо дотримуватися діючого законодавства України, зокрема обмежень і заборон, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», уникати дій, які можуть бути сприйняті як підстава підозрювати їх в корупції.

4.2. Працівники, виконуючи свої професійні обов’язки, не повинні перебувати у ситуації фінансової чи будь-якої іншої залежності від третіх осіб чи організацій, які могли б впливати на їх функції.

4.3. Працівники комунальних підприємств, установ та організацій, підпорядкованих Тернопільській міській раді повинні керуватися лише чинним законодавством України та  запобігати виникнення потенційного та реального конфлікту інтересів; посадові особи підприємства не можуть прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб підпорядкованих працівників до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб; утримуватися від вчинення і (або) участі у вчиненні корупційних правопорушень в інтересах або від імені комунального підприємства, установи та організації;  утримуватися від поведінки, яка може бути тлумачено оточуючими як готовність вчинити або брати участь у скоєнні корупційного правопорушення;  не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;  не розголошувати і не використовувати в іншій спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх професійних обов'язків, крім випадків, встановлених законом;  утримуватися від виконання чи доручень керівництва, якщо вони суперечать закону та інших норм, які передбачені у антикорупційних нормативно-правових актах.

 1. V. Відповідальність за дотримання Кодексу поведінки працівників комунальних підприємств, установ та організацій, підпорядкованих Тернопільській міській раді

5.1. Всі працівники зобов'язані дотримуватися даного Кодексу. Недотримання працівниками Кодексу може негативно позначитися на оцінці результатів їх роботи і призвести до заходів впливу або до дисциплінарної відповідальності.

5.2. Посадові особи, які здійснюють керівництво працівниками або контролюють їх роботу, зобов’язані вживати заходів щодо дотримання ними цього Кодексу, відповідно до законодавства у межах своїх повноважень.

5.3. Підстави та порядок притягнення до відповідальності за порушення вимог цього Кодексу, пов'язаних з корупцією, встановлюється Законом України «Про запобігання корупції».