Тернопільська міська рада інформує

 • Video
  Звіт міського голови Тернополя Сергія Надала за 2021 рік

Положення про постійно діючу комісію з проведення службових розслідувань порушень антикорупційного законодавства України працівниками міської ради

Додаток до розпорядження міського голови 

№250 від 13.10.2017року

 

 1. Постійно діюча комісія створена з з метою належного проведення службових розслідувань фактів порушень антикорупційного законодавства України працівниками Тернопільської міської ради та відповідного реагування на виявлені факти таких порушень.
 2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами та іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Тернопільської міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.
 3. Основним завданням комісії є належне виконання Закону України «Про запобігання корупції», у відповідності до приписів «Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України «Про запобігання корупції» прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 року № 950, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 року № 691, – з метою :

1)  належного службового розслідування виявлених порушень працівниками Тернопільської міської ради норм антикорупційного законодавства;

2)  відповідного реагування на виявлені факти порушень працівниками міської ради вимог антикорупційного законодавства;

3)  взаємодії із спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції (органами прокуратури, внутрішніх справ України, Національним антикорупційним бюро України, Національним агентством з питань запобігання корупції).

 1. Комісія відповідно до покладених на неї завдань :

1)  проводить аналіз причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції;

2)  за результатами проведеного аналізу складає відповідний акт службового розслідування (в одному примірнику), що підписується комісією, з яким ознайомлюється особа, стосовно якої проведено службове розслідування та, після чого цей акт подається на розгляд міському голові (за результатами розгляду акта службового розслідування міський голова приймає у десятиденний строк з дати його надходження відповідне рішення, з яким ознайомлюється особа, стосовно якої проводилося службове розслідування).

 1. Комісія, відповідно до має право:

1) отримувати від осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, інших працівників органу, підприємства, установи, організації, де працює особа, стосовно якої проводиться службове розслідування, усні чи письмові пояснення, консультації спеціалістів з питань службового розслідування;

2) ознайомлюватися і вивчати з виїздом на місце відповідні документи, у разі потреби знімати з них копії та долучати їх до матеріалів службового розслідування;

3) отримувати та збирати згідно із законодавством інформацію, пов’язану із службовим розслідуванням, від інших юридичних та фізичних осіб на підставі запиту керівника органу;

4) використовувати за погодженням з особами, які опитуються (надають пояснення, консультації) з питань службового розслідування, аудіозасоби з метою фіксації їх пояснень та свідчень.

 1. Комісія, в з’язку із покладеними на неї завданнями, взаємодіє із спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції (органами прокуратури та Національної поліції України, Національним антикорупційним бюро України, Національним агентством з питань запобігання корупції).
 2. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться за фактами виявлених порушень працівниками міської ради вимог антикорупційного законодавства України.
 3. Засідання комісії веде голова, а у разі його відсутності – заступник голови, підготовку матеріалів для розгляду на засіданні комісії забезпечує її секретар.
 4. Засідання комісії вважається легітимним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.
 5. На засіданнях комісія розробляє пропозиції відповідного реагування за виявленими фактами порушень працівниками міської ради вимог антикорупційного законодавства України. Пропозиції вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Пропозиції фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим, секретарем і членамами комісії. Член комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.
 6. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення роботи комісії здійснює міська рада та її структурні підрозділи.