Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Звіт міського голови Тернополя Сергія Надала за 2021 рік

Інформація про способи та критерії розподілу житла

Право на одержання у користування жилого приміщення в будинках державного або громадського житлового фонду мають громадяни, які потребують поліпшення житлових умов.

Відповідно до «Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР», затверджених постановою ради міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984р. №470 та Постанови виконавчого комітету Тернопільської обласної ради народних депутатів і президії обласної ради профспілок від 10.01.1985 року №2 «Про правила обліку громадян, потребуючих поліпшення житлових умов…», потребуючими поліпшення житлових умов визнаються громадяни:

1) забезпечені жилою площею нижче за рівень,  що визначається в  порядку, встановлюваному  Радою  Міністрів  Української  РСР і Українською республіканською радою професійних спілок (по м.Тернополю мінімальний розмір забезпеченості жилою площею на кожного члена сімʼї становить 6 кв.м.);

2) які проживають у приміщенні, що не відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам;

3)  які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у  зв'язку  з чим не можуть проживати в комунальній квартирі або в одній   кімнаті   з   членами   своєї  сім'ї.  Перелік  зазначених захворювань    затверджується   Міністерством   охорони   здоров'я Української  РСР  за  погодженням  з Українською республіканською радою професійних спілок;

4) які  проживають  за договором піднайму жилого приміщення в будинках державного  або  громадського  житлового  фонду чи за договором найму жилого  приміщення в будинках житлово-будівельних кооперативів;

5) які  проживають тривалий час за договором найму (оренди) в будинках (квартирах),  що належать громадянам на  праві  приватної власності;

6) які проживають у гуртожитках;

7) які  проживають  в  одній  кімнаті  по дві і більше сім'ї, незалежно від родинних відносин, або особи різної статі  старші за 9 років,  крім подружжя (в  тому  числі  якщо  займане  ними  жиле приміщення складається більш як з однієї кімнати);

8)  внутрішньо переміщені особи з числа учасників бойових дій відповідно  до  пунктів  19-21  частини  першої статті 6 та осіб з інвалідністю  внаслідок  війни, визначених у пунктах 10-14 частини другої  статті  7,  та  членів  їх  сімей,  а  також  членів сімей загиблих,  визначених абзацами четвертим - восьмим, чотирнадцятим, шістнадцятим  -  двадцять другим пункту 1 статті 10 Закону України "Про  статус  ветеранів  війни,   гарантії їх соціального захисту".

Громадяни визнаються  потребуючими поліпшення житлових умов і з  інших  підстав,  передбачених  законодавством  України.  Громадяни, які потребують  поліпшення житлових умов, беруться на  облік  для  одержання  жилих приміщень у будинках державного і громадського  житлового  фонду  та вносяться до єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, порядок ведення якого визначає Кабінет Міністрів України. 

На  квартирний  облік  беруться  потребуючі  поліпшення житлових  умов  громадяни,  які постійно проживають, а також мають реєстрацію  місця проживання у м.Тернополі не менше 3 років. Громадянам, які  перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов, жилі приміщення надаються в порядку черговості. Черговість надання  жилих  приміщень  визначається  за  часом взяття на облік  (включення  до  списків  осіб,  які  користуються правом першочергового одержання жилих приміщень).

З числа громадян,  взятих  на  облік  потребуючих  поліпшення житлових  умов,  складаються списки осіб,  які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень.    

У першу    чергу    жилі   приміщення  надаються  потребуючим поліпшення житлових умов:

1) Героям Радянського Союзу,  Героям Соціалістичної Праці,  а також особам,  нагородженим орденами Слави,  Трудової  Слави,  "За службу Батьківщині у Збройних Силах СРСР" усіх трьох ступенів;

2) особам,  які хворіють  на  тяжкі  форми  деяких  хронічних захворювань, перелічених   у   списку  захворювань,  затвердженому Міністерством охорони здоров'я СРСР  за  погодженням  з  Державним комітетом СРСР по праці і соціальних питаннях та ВЦРПС;

3) особам, зараженим вірусом імунодефіциту людини внаслідок виконання медичних маніпуляцій;

4) медичним  працівникам,  зараженим  вірусом імунодефіциту людини внаслідок виконання службових обов'язків; 

5) учасникам бойових дій та учасникам війни. Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових   діях   чи   виконання   обов'язків   військової  служби, забезпечуються  жилою  площею  протягом двох років з дня взяття на квартирний облік;

6)  особам  з  інвалідністю  I та II груп внаслідок трудового каліцтва  або професійного захворювання та особам з інвалідністю I та II   груп внаслідок  трудового  каліцтва  або  професійного захворювання з числа військовослужбовців;

7)  особам,  які  стали  особами з інвалідністю I і II груп у зв'язку   з   виконанням  державних  або  громадських  обов'язків, виконанням  обов'язку  громадянина СРСР по рятуванню життя людини, по охороні соціалістичної власності і правопорядку;

8) сім'ям осіб, які загинули  при  виконанні державних або громадських обов'язків,  виконанні обов'язку громадянина  СРСР  по рятуванню життя  людини,  по  охороні  соціалістичної  власності і правопорядку;

9) сім'ям осіб, які  загинули на  виробництві внаслідок нещасного випадку.

До членів сімей осіб, вказаних  у  підпунктах  8  і  9  цього пункту, належать ті, хто перебував разом  з  ними  на  квартирному обліку. Якщо ці особи на обліку не перебували,  членами  їх  сімей визнаються ті,  хто  проживав  разом  з  ними  на  день  загибелі: подружжя, що вдруге  не  одружилося;  діти,  які  не  мають  своєї сім'ї,   або   хоч  і  мають  свою  сім'ю,  але  стали  особами  з інвалідністю до досягнення   повноліття;   батьки; утриманці загиблого,   яким   призначена   пенсія у зв'язку з втратою годувальника;

10) робітникам і службовцям,  які  тривалий  час сумлінно пропрацювали у сфері виробництва. Тривалість часу сумлінної роботи на даному підприємстві, в організації,  що дає право на одержання жилих приміщень у першу чергу,  встановлюється (залежно від  місця перебування на квартирному обліку) трудовим    колективом підприємства, організації  або спільним   рішенням виконавчого комітету місцевої  Ради народних депутатів і ради профспілок,  але не може бути менше 20 років.

У колективному договорі може бути передбачено  надання  жилих приміщень  у  першочерговому  порядку  новаторам і передовикам виробництва,  вказаним у пункті 14 цих Правил;

11) матерям, яким присвоєно звання "Мати-героїня";

12) багатодітним сім'ям (які мають у своєму  складі  трьох  і більше дітей) і одиноким матерям. Вказані сім'ї не втрачають права першочергового одержання жилих приміщень і у випадку,  коли  після взяття сім'ї на квартирний облік діти досягнуть повноліття;

13) сім'ям при народженні близнят;

14) учителям та  іншим педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл і професійно-технічних учбових закладів;

15) особам, які проживають у  ветхих  будинках,  що  не підлягають капітальному ремонту;

У першу чергу жилі приміщення можуть надаватися в інших випадках, передбачених законодавством України. 

Поза чергою жиле приміщення надається:

1) громадянам, житло яких  внаслідок  стихійного  лиха  стало непридатним для проживання;

2) особам,  направленим  у порядку розподілу на роботу в іншу місцевість.

Жилі приміщення  вказаним  особам  надаються  підприємствами, установами, організаціями,  до яких вони направлені на роботу, а у випадках, передбачених  законодавством,  -  виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів;

3) дітям-сиротам   та   дітям, позбавленим  батьківського піклування,  після  завершення терміну перебування у сім'ї опікуна чи  піклувальника,  прийомній  сім'ї,  дитячому  будинку сімейного типу, закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також особам з їх числа у разі відсутності житла або неможливості   повернення   займаного  раніше  жилого  приміщення.

Особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  після  досягнення  23  років не  втрачають  права на позачергове  отримання  жилого  приміщення  за  рахунок  коштів  з державного   та  місцевих  бюджетів  за  умови  їх  перебування  в установленому   порядку   на обліку громадян,  які  потребують поліпшення  житлових умов, на момент досягнення  23-річного  віку;

4)  дітям  з  інвалідністю  з  числа  дітей-сиріт  та  дітей, позбавлених  батьківського  піклування,  які  проживають  у сім'ях піклувальників,  прийомних  сім'ях  та  дитячих будинках сімейного типу,  державних  або інших соціальних установах, після досягнення повноліття,  у разі коли за висновком медико-соціальної експертизи вони  можуть  здійснювати  самообслуговування  і вести самостійний спосіб життя;

5) громадянам,  незаконно засудженим і згодом реабілітованим, за неможливості повернення займаного раніше жилого приміщення;

6)  особам,  які  належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни.  Особи,  зазначені  у цьому підпункті, забезпечуються жилою площею  протягом  двох  років  з дня взяття на квартирний облік, а особа  з  інвалідністю  1  групи  з числа учасників бойових дій на території інших країн - протягом року;

7) особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус  ветеранів  війни, гарантії їх соціального захисту" (стаття 10).

Жилі приміщення   вказаним  громадянам  надаються  виконавчим комітетом місцевої   Ради   народних   депутатів,   підприємством, установою, організацією, у  віданні яких перебувало займане раніше приміщення, а   при   відсутності   у   підприємства,    установи, організації жилої  площі  -  виконавчим  комітетом  Ради  народних депутатів за місцем проживання цих громадян до засудження;

8) особам,  обраним  на  виборну посаду,  коли це зв'язано з переїздом в іншу місцевість;

9)  членам  сім'ї  народного  депутата  України у разі його смерті в період виконання депутатських обов'язків у Верховній Раді України  на  постійній основі;

Поза чергою  жиле приміщення  може надаватися також в інших випадках, передбачених законодавством України.  Громадяни, які мають право  на  позачергове  одержання  жилих приміщень, включаються до окремого списку.

Жиле   приміщення  надається  громадянам  у  межах  13,65 квадратного метра жилої площі на одну особу,  але не  менше  рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею в даному населеному пункті (по м.Тернополю середня забезпеченість жилою площею на кожного члена сімʼї становить 8,1 кв.м.).  При  цьому  враховується  жила  площа  у  жилому  будинку (квартирі), що перебуває у приватній власності громадян, якщо ними не використані житлові чеки.