Тернопільська міська рада інформує

 • Video
  Тернопільська міська рада інформує

Управління містобудування, архітектури та кадастру інформує

«Відповідно до заходів Програми оновлення, актуалізації містобудівної топографо-геодезичної документації та впровадження геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням сесії Тернопільської міської ради від 22.11.2018р. №7/30/15, за результатами проведеної процедури закупівлі, між Тернопільською міською радою та ДП Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя укладено Договір №152 від 24.04.2020 року на суму 1 000 000,00 грн. на виконання послуги з розроблення проектів містобудівної документації «Генеральні плани населених пунктів Тернопільської міської територіальної громади (села Курівці, Малашивці, Чернихів, Кобзарівка)»

На виконання статті 19 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";  статей 10; 12 Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку", з метою одержання та врахування зауважень та пропозицій  громадськості, Замовник – Тернопільська міська рада оприлюднює Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документа державного планування (містобудівна документація) - проектів  «Генеральні плани населених пунктів Тернопільської міської територіальної громади (села Курівці, Малашивці, Чернихів, Кобзарівка)»

 

 ЗАЯВА

 про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки – проектів  «Генеральні плани населених пунктів Тернопільської міської територіальної громади (села Курівці, Малашивці, Чернихів, Кобзарівка)»

Замовник: Тернопільська міська рада

Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

 

Генеральні плани села Курівці, Малашивці, Чернихів, Кобзарівка  Тернопільської міської територіальної громади є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови населених  пунктів, що розробляється на виконання статті 17 Закону України “Про регулювання містобудівної  діяльності ”.

Генеральний план розробляється та затверджується в інтересах територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Склад та зміст генерального плану визначається ДБН Б.1.1-15:2012 “Склад та зміст генерального плану населеного пункту”. Рішення генерального плану мають відповідати вимогам ДБН Б.2.2-12:2019 “Планування та забудова територій”; ДБН Б.1.1-15:2012 "Склад та зміст генерального плану населеного пункту";  ДСП 173 – 96  "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів", а також широкого кола інших державних будівельних норм та державних стандартів України.

Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища історичних населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

Проект  розробляється у розвиток рішень Генеральної схеми планування території України,  Схеми планування території Тернопільської  області (2017 р.). У свою чергу рішення даного проекту є основою для розроблення Плану зонування території населеного пункту та надалі деталізуються й уточнюються у детальних планах територій.

При розроблені проекту  враховуються також стратегії і програми економічного, екологічного, соціального розвитку; наявна чинна проектна документація; спеціалізовані схеми, проекти і програми, що діють в Тернопільській міській територіальній громаді та Тернопільській області:

        

 • Цілі сталого розвитку Тернопільщини: "Регіональна доповідь";
 • Стратегія розвитку Тернопільської області;
 • Формування екологічної мережі Тернопільської  області;
 • Питна вода  м. Тернополя та населених пунктів;
 • Стратегія  поводження з твердими побутовими відходами (у рамках реалізації обласної комплексної програми (стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату;
 • Екологічний паспорт  Тернопільської області;
 • Регіональна доповідь про стан охорони навколишнього природного середовища в  Тернопільській  області;

 

 • СПТ Тернопільської міської територіальної громади.

 

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

 

Розроблення Генерального  плану  передбачає формування проектних рішень відповідно «Завдання на розроблення».  Проектні рішення охоплюють усі види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території населеного пункту. Окремі види діяльності відносяться до таких, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Генеральний  план  визначає  існуюче та перспективне функціональне призначення території. Проект обґрунтовує необхідність зміни функціонального призначення території, в разі встановленої потреби, що виникає на підставі аналізу техніко-економічних показників існуючого використання території, демографічного прогнозу та потреб територіального розвитку населеного пункту. Проектні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку обумовлюються в тому числі «Завданням на розроблення» проекту, державними  інтересами. Одночасно генеральний план не змінює існуюче функціональне використання окремих земельних ділянок та їх категорій, а лише створює умови для наступної такої зміни на підставі оновлення Плану зонування території.

Таким чином, проект  визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, санітарних розривів,  охоронних зон, природоохоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах, які визначені законодавством України та низкою нормативно-правових актів та у сфері забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища на території населеного  пункту.

Головними екологічними проблеми, що мають відношення до проекту є: утворення та поводження з твердими побутовими відходами; використання природних ресурсів та розвиток зеленого господарства; забруднення атмосферного повітря в зоні впливу магістральних вулиць та промислових територій; наявність порушених ділянок, в тому числі,  що зазнали техногенного впливу внаслідок господарської діяльності.

Цілями охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, при реалізації проектних рішень є: зменшення техногенного навантаження на геологічне та ґрунтове середовище; забезпечення сприятливих умов для життя та відпочинку населення; зменшення забруднення атмосферного повітря в зоні впливу магістральних вулиць та промислових територій; створення передумов більш ефективного господарського використання земельних ресурсів населених  пунктів.

До сфери охоплення "СЕО" проекту відноситься оцінка наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, від реалізації проектних рішень.

Стратегічна екологічна оцінка проекту здійснюється для території, що проектується, яка визначається проектними межами населеного пункту.

Для досягнення цілей "СЕО" збираються та використовуються наступні вихідні дані:

1. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Тернопільській області.

2. Статистичний щорічник Тернопільської  області.

3. Законодавчі акти, які мають відношення до проекту Генерального  плану:

 • Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», від 17.02.2011 р. №3038-VІ  (зі  змінами );
 • Закон України  "Про охорону навколишнього природного середовища", від 25.06.1991 р, №  1264 – XII ( зі змінами );
 • Закон України «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про автомобільні дороги» щодо класифікації автомобільних доріг загального користування», від 20.12. 2011 р. № 4203-VІ;
 • Закон України «Про туризм», від 15.09.1995 р. №325/95-ВР (зі  змінами);
 • Закон України «Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів», від 28.12.1998 р. №2349;
 • Земельний кодекс України, від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ (зі  змінами);
 • Закон України "Про охорону атмосферного повітря",  від 16.10.1992 р, № 27-08-XII ( зі змінами ) ;
 • Закон України "Про відходи", від 5.03.1998 р, № 187/98-ВР ( зі змінами );
 • Закон України "Про екологічну мережу України", від 24.06.2004 р, № 1864 – IV ( зі змінами );
 • Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", від 24.02.1994 р, № 4004 – XII ( зі змінами );
 • низка інших законодавчих та підзаконних актів в сфері охорони довкілля, розміщення та експлуатації об’єктів та мереж інженерної та транспортної інфраструктури.

4. Дані моніторингу стану довкілля, що здійснюється існуючими державними суб’єктами моніторингу довкілля на регіональному та місцевому рівні.

5.   Інші доступні джерела інформації.

 

Ймовірні наслідки:

 1. для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Генеральний план  населеного пункту є комплексним документом, проектні рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення.

Реалізація проектних рішень може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища: як грунти, ландшафт,  повітря, поверхневі води, об’єкти природно-заповідного фонду.

Виконання стратегічної екологічної оцінки проекту Генерального плану, передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації проектних рішень як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря, рослинний і тваринний світ), так і на комплексні умови території, а також на здоров’я населення.

 1. для територій з природоохоронним статусом.

На території населеного пункту  наявні складові елементи Регіональної схеми формування екологічної мережі Тернопільської  області.

В рамках проведення стратегічної екологічної оцінки проекту буде виконано оцінку відповідності проектних рішень вимогам чинного законодавства стосовно забезпечення дотримання режиму господарського використання природоохоронних територій, визначених проектом Регіональної схеми формування екологічної мережі області.

 1. транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Зважаючи на географічне положення села, його промисловий потенціал,   транскордонні наслідки реалізації проектних рішень для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

 

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо Генеральний план  не буде затверджено.

Зважаючи на комплексність рішень проекту,  що обумовлюється необхідністю розвитку житлової, громадської забудови, промислово-виробничих ділянок різних галузей господарського комплексу, транспортної мережі, головних споруд та мереж  інженерної інфраструктури міста, розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки проекту,  що передбачено методологією розробки містобудівної документації.

Загальною альтернативою проекту Генерального плану, рішення про розроблення якого прийнято, є його не затвердження. Такий сценарій також буде розглянуто в рамках стратегічної екологічної оцінки.

 

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення Генерального плану, їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

З огляду на стратегічний характер такого виду документації як Генеральний план, ключове значення у виконанні стратегічної екологічної оцінки проекту такого документу мають методи стратегічного аналізу. Насамперед, буде застосований аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень Генерального плану.

Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень проекту  загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища проживання.

Оцінка кумулятивних ефектів дозволить оцінити як сукупний вплив кількох об’єктів, так і накладений вплив минулих, поточних, а також проектних чинників.

Комплекс методів проведення стратегічної екологічної оцінки проекту може бути розширений та поглиблений в залежності від методологічного досвіду розробників стратегічної екологічної оцінки.

 

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

У ході виконання стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень на довкілля та стан здоров’я населення, які мають успішні приклади впровадження в інших населених пунктах України,  у першу чергу щодо:

- оптимізації функціонально-планувальної організації виробничо-комунальних територій та забезпечення їх санітарно-гігієнічної сумісності з житловою та громадською забудовою, дотримання нормативних санітарно-захисних зон та відстаней від промислових, комунальних, транспортних та інших об’єктів, що є джерелами забруднення навколишнього середовища;

- вдосконалення та подальшого розвитку транспортної мережі з урахуванням необхідності забезпечення протишумового захисту та дотримання нормативних санітарних розривів;

- розширення мережі зелених насаджень загального та обмеженого користування з урахуванням нормативних показників; формування зелених насаджень спеціального призначення, подальший розвиток рекреаційних територій;

- пропозиції щодо налагодження ефективної системи санітарного очищення території населеного пункту;

-  пропозиції щодо подальшого проведення реконструкції головних споруд та мереж комунальних систем теплопостачання,  електропостачання, водопостачання, водовідведення  шляхом впровадження новітніх енергетичних  ефективних технологій.

Окрім того, повинні бути враховані затверджені заходи, визначені законодавством та нормативно-правовими актами, щодо запобігання, зменшення та пом’якшення загальних негативних впливів на довкілля та стан здоров’я населення.

 

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку” і складається з наступних розділів:

 1. Зміст та основні цілі Генерального плану, його зв’язок з іншими документами державного планування;
 2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану;
 3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу;
 4. Екологічні проблеми, у тому числі загальні ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються Генерального плану;
 5. Зобов’язання/вимоги у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на державному та інших рівнях, що стосуються Генерального плану, а також шляхи врахування таких зобов’язань/вимог під час підготовки документа державного планування;
 6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання Генерального плану. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення;
 8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення;
 9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання Генерального плану для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 10. Розраховане на широку аудиторію резюме нетехнічного характеру звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту Генерального плану. Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається змістом та характером проектних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.

Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» в обсязі звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту є невід’ємною складовою Генерального плану села  Курівці, Малашивці, Чернихів, Кобзарівка 

 

Обласні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я та  відповідні підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища, та з питань охорони здоров’я міської ради, у межах своєї компетенції надають у письмовій формі свої зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання такої Заяви. За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку.

 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання:

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки - проектів  «Генеральні плани населених пунктів Тернопільської міської територіальної громади (села Курівці, Малашивці, Чернихів, Кобзарівка)», подаються до Управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради (46001, м Тернопіль, вул. Коперника, 1, ел.пошта arhtern@ukr/net, тел. 40-41-45)

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дати публікації та оприлюднення даної заяви.

Примітка: Відповідно до ст. 1 Закону України «Про стратегічну   екологічну оцінку»: громадськість – одна чи більше фізичних або юридичних осіб, їх об’єднання, організації або групи, зареєстровані на території, на яку поширюється дія документа стратегічного планування (в даному випадку територія, обмежена населеними пунктами села Курівці, Малашивці, Чернихів, Кобзарівка)

Додаток: схеми розробок генеральних планів територій