Тернопільська міська рада інформує

  • Video
    Тернопільська міська рада інформує

Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Тернопільська стоматологічна поліклініка» Тернопільської міської ради».

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-XII (зі змінами), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», Положення про відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради, затверджене рішенням міської ради від 05.10.2018 № 7/28/18, розпорядження міського голови від  року №122 -к від 20.03.2020 р. «Про звільнення» та розпорядження міського голови № 127 – к від 20.03.2020 р. від «Про виконання обов’язків», наказ відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради  від 24.03 2020 року № 40 «Про оголошення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Тернопільська стоматологічна поліклініка» Тернопільської міської ради, розпорядження міського голови від 25.05.2020 р. № 122 «Про створення конкурсної комісії»

 

Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська стоматологічна поліклініка» Тернопільської міської ради.

 

Скорочена найменування українською мовою: КНП «ТСП» ТМР.

 

Основні напрями його діяльності: Код КВЕД 86.23 Стоматологічна практика.

 

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності Комунального некомерційного підприємства «Тернопільська стоматологічна поліклініка» Тернопільської міської ради на 2020 рік складають:

 

Загальний фонд – 2593,2 тис. грн.

Власні кошти підприємства – 7297,2 тис.грн.

 

Структура закладу:

1) адміністрація;

2) лікувальне відділення дорослого населення;

3) госпрозрахункове відділення платних послуг дорослого населення;

4) відділення платних ортопедичних послуг дорослого населення;

 

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: 28.05.2020року о 08.00 год.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: 22.06.2020р. до 16.00 год.

Адреса приймання документів для участі в конкурсі: 46001, м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 1, Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради.

 

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: тел./факс 525696, 525698, E- mail: voz_ta_mz@ukr.net (тема: конкурс на зайняття вакантної посади керівника закладу ОЗ).

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості (видана не пізніше ніж за два місяці до кінцевої дати подання документів для участі у конкурсі);

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 

За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

– неподання ним необхідних документів;

– його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;

– наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;

– наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією

Вимоги до претендента:

визначити, що єдині кваліфікаційні вимоги для керівників закладів охорони здоров’я (головних лікарів, директорів) обумовлюються з урахуванням  наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 № 117 “Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників”, ВИПУСК78 «Охорона здоров’я» (зі змінами), який погоджений з Міністерством праці та соціальної політики України:

- вища освіта II рівня за ступенем магістра (спеціаліста) у галузі знань "Управління та адміністрування" (за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування", або «Менеджмент»), або "Право", або "Соціальні та поведінкові науки", або "Гуманітарні науки", або "Охорона здоров'я"  з наступною спеціалізацією із спеціальності "Організація і управління охороною здоров'я";

  • стаж роботи на керівних посадах – не менше 5 років.
  • громадянство України, вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань законодавства (Конституції України, законодавства України з охорони здоров’я, антикорупційного законодавства, інших законодавчих та нормативно-правових актів).

Здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки.

Високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

 

Вимоги до конкурсної пропозиції:   конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються: план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

 

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:

Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з керівником комунального закладу охорони здоров’я та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством. Типова форма контракту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16.10 2014 року № 642 (зі змінами) http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/642-2014-%D0%BF.

За рішенням органу управління встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства.

 

Дата проведення конкурсу:

25.06.2020 року о 10.00 год. - засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

25.06.2020 року о 12.00 год. - засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам - переможця конкурсу.

 

Місце проведення конкурсу та адреса: м.Тернопіль, бульвар Шевченка, будинок 1

 

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

 

Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради