ПОЛОЖЕННЯ про проведення конкурсу програм розроблених інститутами громадянського суспільства у 2021 році

Положення

про проведення конкурсу  програм розроблених інститутами громадянського суспільства у 2021 році

 

1.Оголошення Конкурсу

1.1. Конкурс програм розроблених інститутами громадянського суспільства для реалізації в 2021 році (далі – конкурс) оголошується наказом управління у справах сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей  Тернопільської міської ради.

Організатор конкурсу – управління  сім’ї, молодіжної політики  та захисту дітей.

Учасник конкурсу - інститут громадянського суспільства.

1.2. Оголошення про конкурс має включати:

 • мету конкурсу та пріоритетні  проблеми, на вирішення яких мають бути спрямовані програми інститутів громадянського суспільства, що подаються  для участі у конкурсі;
 • перелік видів діяльності, що можуть бути підтриманні організатором конкурсу та їх цільова аудиторія;
 • граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів програм (проектів, заходів);
 • вимоги до учасників конкурсу та конкурсної документації,  умови та терміни подачі документів;
 • терміни оголошення переможців конкурсу;
 • адресу, за якою приймається конкурсна документація.

1.3. Оголошення про конкурс публікується на офіційному сайті Тернопільської міської ради.

2.  Вимоги до інститутів  громадянського суспільстваякі подають заявки на участь у конкурсі

2.1.Конкурсні пропозиції можуть подаватися інститутами громадянського суспільства, зареєстровані в установленому законодавством порядку, що здійснювали свою діяльність протягом останнього року на момент закінчення терміну подання заявок на конкурс, при наявності партнерських інститутів громадянського суспільства, які підпадають  під загальні вимоги,  які обумовлені в цьому Положенні, за виключенням інститутів громадянського суспільства, що мають всеукраїнський статус.

2.2.  Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

2.3. Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

2.4.  Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

2.5. Інститут громадянського суспільства/інший інститут громадянського суспільства (залучений до виконання програми) допускається до участі у конкурсі за наявності з її боку гарантії залучення додаткового фінансування (не менше 25 % від потреб) для реалізації програми.

2.6. До участі у конкурсі не допускається або знімається з подальшої участі у ньому інститут громадянського суспільства/інший інститут громадянського суспільства (залучений до виконання програми), коли:

 • перебував в стані ліквідації;
 • подав недостовірну інформацію про свою діяльність та організаційну  спроможність реалізувати програму;
 • не забезпечив виконання вимог пунктів 2.1. та 2.5. цього Положення;
 • подав офіційний лист про відкликання своєї конкурсної документації;
 • подав конкурсну документацію після встановленого терміну;
 • не подав документи, зазначені в п.4.5. цього Положення;
 • подав програму,  яка не передбачає міський  рівень реалізації та залучення мешканців Тернопільської міської територіальної громади;
 • передбачена конкурсною пропозицією діяльність спрямовується на підтримку політичних партій;
 • установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства  вимог бюджетного законодавства у попередньому бюджетному періоді.

2.7. Конкурсні пропозиції подаються організаторові конкурсу у друкованій та електронній формі за адресою та у строк, визначені в оголошенні про проведення конкурсу. 

2.8. Для участі у конкурсі інститут громадянського суспільства/інший інститут громадянського суспільства (залучений до виконання програми) подають наступні документи:

 • заявка на участь у конкурсі, відповідно до форми (додаток 1);
 • проект програми відповідно до форми (додаток 2), (оригінал);
 • копія свідоцтва про реєстрацію;
 • рішення засідання інституту громадянського суспільства про затвердження програми, завірене підписом керівника та печаткою інституту громадянського суспільства (за наявності), (оригінал);
 • резюме керівника програми;
 • листи - підтвердження інших інститутів громадянського суспільства у разі, коли програма передбачає їх участь як співвиконавців (оригінал);
 • підтвердження ефективної роботи організації протягом 1року (газетні публікації, короткі описові звіти про проведену роботу та акції, відгуки, фотографії, пости у соціальних мережах та ін.).

2.9. Інститути громадянського суспільства, що подавали конкурсну документацію, мають право на повернення їм усього комплекту документів за умови, якщо їх не допущено до попередньої кваліфікації конкурсу, в інших випадках конкурсна документація не повертається.

2.10. Конкурсна документація не може надаватися іншим особам, крім членів конкурсної комісії та інституту громадянського суспільства, який подав пакет документів.

2.12. Після закінчення терміну прийняття конкурсної документації комісія на своєму засіданні складає протокол про це із зазначенням усіх зареєстрованих заявок.

3.1.Фінансування конкурсу 

3.1. Фінансування переможців програм (проектів) розроблених інститутами громадянського суспільства у 2021 році здійснюється відповідно до наказу Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 р. №808 «Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері»

3.2. Перелік витрат, які враховуються в кошторисах (індивідуальних) на проведення програм (заходів) за рахунок бюджетних коштів:

 • оплата добових ;
 • оренда обладнання оргтехніки (чи плата за користування ними);
 • поліграфічні послуги (перелік та технічні характеристики);
 • інформаційні послуги (перелік та технічні характеристики);
 • канцелярські витрати (перелік);
 • придбання продукції (футболки,  сувеніри, значки, чашки, тощо (перелік).

Фінансова підтримка не передбачає фінансування капітальних видатків, а також виплату заробітної плати та гонорарів.

3.3. Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей фінансуватиме програми переможців конкурсу у 2021 році відповідно до  п. 6.1. Програми підтримки сім’ї та розвитку молодіжної політики Тернопільської  міської територіальної громади на 2020-2022 роки.

4. Склад та робота конкурсної комісії

4.1. Для розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу виконання програм (реалізації проектів, заходів) організатор конкурсу утворює конкурсну комісію у складі не менш як семи осіб та затверджує її персональний склад. Головою конкурсної комісії призначається представник організатора конкурсу. 

4.2. Склад комісії затверджується наказом начальника управління  сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей.

4.3. До складу конкурсної комісії включаються представники організатора конкурсу – 3 особи, голова молодіжної міської ради, депутат молодіжної міської ради, депутат міської ради (член профільної комісії), представник громадськості Тернопільської міської територіальної громади.

4.4. Члени комісії виконують свої повноваження на громадських засадах. 

4.5. Не може бути членом комісії особа, що є керівником, членом керівних органів або представником інституту громадянського суспільства, який подав конкурсну пропозицію для участі в конкурсі. 

4.6. У разі виникнення потенційних конфліктів інтересів між учасниками конкурсу та членами конкурсної комісії, які ухвалюють рішення та при цьому не є посадовими особами  органу місцевого самоврядування, конкурсна комісія керується Правилами врегулювання потенційних конфліктів інтересів між учасниками конкурсів з виділення фінансування та членами органів, які ухвалюють  рішення і при тому не є службовими особами органів місцевого самоврядування.

4.7. Засідання конкурсної комісії проводяться у міру потреби, про що повідомляється учасникам засідання не пізніше ніж за два дні до його початку.

4.8. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин складу конкурсної комісії.

4.9. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, та оформляється протоколом.

4.10. За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії. 

4.11. Протоколи засідань конкурсної комісії підписуються присутніми на її засіданні членами. 

4.12. Рішення конкурсної комісії доводиться до відома учасників конкурсу та розміщується у триденний строк на офіційному веб – сайті Тернопільської міської ради. 
4.13. Учасникові конкурсу на його вимогу може бути видана копія протоколу засідання конкурсної комісії.

4.14. Рішення  конкурсної  комісії  про  визначення  переможців
конкурсу є остаточним.

4.15. У разі коли інститут громадянського суспільства,  відмовляється  від  виконання програми  або  неспроможний  її виконати,  конкурсна комісія може прийняти  рішення  про перерозподіл коштів серед програм.

5. Порядок проведення конкурсу 

5.1. Конкурс проводиться у два етапи:

 • перший етап - попередня кваліфікація претендентів;
 • другий етап - визначення переможців конкурсу.

 5.2. На першому етапі комісія ухвалює рішення про допуск інституту громадянського суспільства/інший інститут громадянського суспільства (залучений до виконання  програми) до участі в конкурсі.

Таке рішення комісія ухвалює після розгляду конкурсної документації, що подається інститутом громадянського суспільства/інший інститут громадянського суспільства (залучений до виконання програми) у терміни, визначені в оголошенні про проведення конкурсу, та визначає технічну, організаційну і фінансову спроможність кожного претендента реалізувати проект.

5.3. На другому етапі конкурсу конкурсна комісія проводить відкритий захист конкурсних пропозицій, на який запрошуються учасники конкурсу, конкурсні пропозиції яких допущені до участі у другому етапі. 

5.4. Рішення на цьому етапі має містити перелік інститутів громадянського суспільства та назви їх проектів програм, які перемогли у конкурсі, суми коштів, що рекомендовано виділити для фінансування кожної програми.

Це рішення приймається на підставі таких критеріїв:

 • відповідність поданої програми тематиці та пріоритетам конкурсу, міському рівню реалізації;
 • гарантованість виконання вимог про залучення додаткового фінансування реалізації програми відповідно до п.2.5. цього Положення;спроможність організації реалізувати дану програму;
 • відповідність оформлення конкурсної документації вимогам п.2.8. цього Положення.

5.5. Захист конкурсної пропозиції здійснює керівник інституту громадянського суспільства, який є учасником конкурсу, або його уповноважений представник. 

5.6. У разі коли учасник конкурсу письмово відмовився від відкритого захисту конкурсної пропозиції, конкурсна комісія приймає рішення про припинення його подальшої участі в конкурсі, про що надсилає письмове повідомлення.

5.7. Прийом конкурсної документації проводиться управлінням сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, що знаходиться за адресою м. Тернопіль, бул. Шевченка, 1, каб. №11,  (ел.адреса: usmpzd2020@ukr.net) у термін, визначений оголошенням про конкурс. 

5.8. У разі необхідності за рішенням комісії може бути  проведено додаткову перевірку достовірності інформації, поданої в конкурсній документації, до такої перевірки залучаються відповідні спеціалісти.

5.9. Про своє рішення комісія повідомляє усіх учасників попередньої кваліфікації у день  його прийняття.

5.10. На другому етапі комісія на основі презентацій програм визначає переможців конкурсу з рекомендацією щодо виділення коштів на реалізацію поданих ними програм на  рівні міської територіальної громади.

5.11. Ухвалене рішення оформлюється відповідним протоколом, в якому зазначається найменування інститутів громадянського суспільства, назва програм переможців та суми коштів, рекомендованих комісією для їх реалізації.

5.12. Протокол підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії та оприлюднюється на офіційному сайті міської ради.

5.13. Перелік пріоритетних проблем, на розв’язання яких у 2021 році мають бути спрямовані проекти програм:

 • профілактика негативних явищ в молодіжному середовищі,недопущення різних форм дискримінації;
 • допомога молоді під час пандемії COVID-19;національне – патріотичне виховання  молоді Тернопільської міської територіальної громади;
 • розвиток інклюзивного середовища;
 • популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я;
 • розвиток волонтерства,  як суспільно важливої самоорганізації молоді Тернопільської міської територіальної громади;
 • інтелектуальне самовдосконалення, організація змістовного дозвілля молоді Тернопільської міської територіальної громади;
 • розвиток молодіжної політики в Тернопільській міській територіальній громаді в рамках «Тернопіль – молодіжна столиця України 2020».

 Максимальний термін реалізації програми – 22  березня – 20 грудня 2021 року.          

Календарний план конкурсу на 2021 рік:

 • 10.02.2021 р. – оголошення про конкурс
 • 10.03.2021 р.  до 16.00  - кінцевий термін подання заявок
 • 12.03.2021 р.  – попередня кваліфікація
 • 13.03.2021 р – оголошення переможців попередньої кваліфікації
 • 16.03.2021 р. – презентації програм
 • 17.03.2021 р. – оголошення переможців конкурсу

6. Порядок впровадження результатів конкурсу   

6.1. Програми, які визначено переможцями Конкурсу, включаються до календарного плану заходів управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей.

6.2. Видатки на реалізацію програм розроблених інститутами громадянського суспільства – переможців Конкурсу, здійснюються управлінням  сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей в розмірі визначеним комісією на підставі наказу та затвердженого кошторису про реалізацію конкретної програми.

7. Звітність про результати реалізації програми 

7.1. Кожен інститут громадянського суспільства - виконавець програми має надавати управління в місячний термін після виконання програми  творчий та фінансовий  звіти про виконання програми.

7.2. Молодіжна міська рада спільно з управлінням сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей  здійснює поточний контроль за якістю та підсумкове оцінювання програми інституту громадянського суспільства.

7.3. Інститут громадянського суспільства  - виконавець програми зобов’язаний оприлюднювати через засоби масової інформації результати виконання програми.