Положення про проведення конкурсу програм розроблених інститутами громадянського суспільства м. Тернополя у 2017 році

Положення

про проведення конкурсу  програм розроблених інститутами громадянського суспільства м. Тернополя у 2017 році

  1. Оголошення Конкурсу

 1.1. Конкурс програм розроблених інститутами громадянського суспільства для реалізації в 2017 році (далі – конкурс) оголошується наказом Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради після прийняття бюджету Тернопільської міської ради на 2017 рік.

Організатор конкурсу – управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту.

Учасник конкурсу - інститут громадянського суспільства.

1.2. Оголошення про конкурс має включати:

- мета конкурсу та пріоритетні соціальні проблеми, на вирішення яких мають бути  спрямовані програми інститутів громадянського суспільства, що подаються  для участі у конкурсі;

- перелік видів діяльності, що можуть бути підтриманні організатором конкурсу та їх цільова аудиторія;

- граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів програм (проектів, заходів);

- вимоги до учасників конкурсу та конкурсної документації,  умови та терміни подачі документів;

- терміни оголошення переможців конкурсу;

- адресу, за якою приймається конкурсна документація.

1.3. Оголошення про конкурс публікується в друкованих та електронних засобах масової інформації.

  1. Вимоги до інститутів громадянського суспільстваякі подають заявки на участь у конкурсі

2.1.  Конкурсні пропозиції можуть подаватися інститутами громадянського суспільства, зареєстровані в установленому законодавством порядку, що здійснювали свою діяльність протягом останнього року на момент закінчення терміну подання заявок на конкурс, при наявності партнерських організацій, яка підпадає під загальні вимоги, які обумовлені в цьому Положенні, за виключенням організацій, що мають всеукраїнський статус.

2.2.   Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

2.3. Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

2.4.  Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

2.5. Інститут громадянського суспільства/інший інститут громадянського суспільства(залучений до виконання програми) допускається до участі у конкурсі за наявності з її боку гарантії залучення додаткового фінансування (не менше 50% від потреб) для реалізації програми.

2.6. До участі у конкурсі не допускається або знімається з подальшої участі у ньому інститут громадянського суспільства/інший інститут громадянського суспільства (залучений до виконання програми), коли :

-  перебуває в стані ліквідації;

- подала недостовірну інформацію про свою діяльність та організаційну  спроможність реалізувати програму;

 -  не забезпечила виконання вимог пунктів 2.1. та 2.5. цього Положення;

-  подала офіційний лист про відкликання своєї конкурсної документації;

-  подала конкурсну документацію після встановленого терміну;

-  не подала документи, зазначені в п.4.5. цього Положення;

- подала програму, яка не передбачає міський рівень реалізації та залучення мешканців м. Тернополя;

- передбачена конкурсною пропозицією діяльність спрямовується на підтримку політичних партій;

- установлено факт порушення інституту громадянського суспільства з вимогами бюджетного законодавства у попередньому бюджетному періоді.

2.7. Конкурсні пропозиції подаються організаторові конкурсу у друкованій та електронній формі за адресою та у строк, визначені в оголошенні про проведення конкурсу. 

2.8. Для участі у конкурсі інститут громадянського суспільства/інший інститут громадянського суспільства (залучений до виконання програми) подають наступні документи:

- заявка на участь у конкурсі, відповідно до форми (додаток 1);

- завірені копії установчих документів;

- копія рішення органу державної податкової служби про включення інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових організацій;

- проект програми відповідно до форми (додаток 2), (оригінал і 1 копія);

 - рішення органу організації про затвердження програми, завірене підписом керівника та печаткою організації (оригінал і 1 копія);

 - резюме керівника програми;

- листи-підтвердження інших інститутів громадянського суспільства у разі, коли програма передбачає їх участь як співвиконавців (оригінал і 1 копія);

- підтвердження ефективної роботи організації протягом 1-2 останніх років (газетні публікації, короткі описові звіти про проведену роботу та акції, відгуки, фотографії та ін.).

2.9. Організації, що подавали конкурсну документацію, мають право на повернення їм усього комплекту документів за умови, якщо їх не допущено до попередньої кваліфікації конкурсу.

2.10. В інших випадках конкурсна документація не повертається.

2.11. Конкурсна документація не може надаватися іншим особам, крім членів конкурсної комісії та організації, яка подала пакет документів.

2.12. Після закінчення терміну прийняття конкурсної документації комісія на своєму засіданні складає протокол про це із зазначенням усіх зареєстрованих заявок.

  • Фінансування конкурсу

3.1. Фінансування переможців програм (проектів) розроблених інститутами громадянського суспільства м. Тернополя здійснюється відповідно до наказу Міністерства молоді та спорту України №808 від 03.03.2016 р. «Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері»

3.2. Перелік витрат, які враховуються в кошторисах (індивідуальних) на проведення програм (заходів) за рахунок бюджетних коштів :

- оплата проїзду, добових, проживання та харчування учасників заходу;

- транспортні послуги (зі значенням виду транспортного засобу);

- оренда обладнання оргтехніки (чи плата за користування ними), витрати на їх обслуговування (перелік та технічні характеристики);

- послуги зв’язку (перелік);

- поліграфічні послуги (перелік та технічні характеристики);

- інформаційні послуги (перелік та технічні характеристики);

- канцелярські витрати (перелік);

- придбання призів, сувенірів (перелік).

3. Сума, яку буде виділено на реалізацію проектів:

- Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту фінансуватиме програми переможців конкурсу молодіжних громадських організацій відповідно до  п. 5.1  Програми підтримки сім’ї та молоді в м. Тернополі на 2016 – 2019 роки.

  1. Склад та робота конкурсної комісії

4.1. Для розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу виконання програм (реалізації проектів, заходів) організатор конкурсу утворює конкурсну комісію у складі не менш як семи осіб та затверджує її персональний складі. Головою конкурсної комісії призначається представник організатора конкурсу. 

4.2. Склад комісії затверджується наказом начальника управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту.

4.3. До складу конкурсної комісії включаються представники організатора конкурсу – 4 особи, голова молодіжної міської ради,  депутат міської ради (член профільної комісії), член експертної ради у справах молоді, при Тернопільській міській раді.

4.4. Члени комісії виконують свої повноваження на громадських засадах. 

4.5. Не може бути членом комісії особа, що є керівником, членом керівних органів або працівником громадської організації, яка подала конкурсну пропозицію для участі в конкурсі. 

4.6. Члени комісії зобов'язані не допускати конфлікту інтересів під час розгляду конкурсних пропозицій.

4.7. Засідання конкурсної комісії проводяться у міру потреби, про що повідомляється учасникам засідання не пізніше ніж за три дні до його початку.

4.8. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин складу конкурсної комісії.

4.9. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, та оформляється протоколом.

 4.10. За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії. 

4.11. Протоколи засідань конкурсної комісії підписуються присутніми на її засіданні членами. 

4.12. Рішення конкурсної комісії доводиться до відома учасників конкурсу та розміщується у триденний строк на офіційному веб – сайті організатора конкурсу. 

4.13. Учасникові конкурсу на його вимогу може бути видана копія протоколу засідання конкурсної комісії.

4.14. Рішення  конкурсної  комісії  про  визначення  переможців
конкурсу є остаточним.

4.15. У разі коли інститут громадянського суспільства,  проект  програми  якої визнано  переможцем,  відмовляється  від  виконання  програми  або
неспроможна її виконати,  конкурсна комісія може прийняти  рішення
про перерозподіл коштів серед програм,  допущених до другого етапу
конкурсу

  1. Порядок проведення конкурсу

5.1. Конкурс проводиться у два етапи:

- перший етап - попередня кваліфікація претендентів;

- другий етап - визначення переможців конкурсу.

5.2. На першому етапі комісія ухвалює рішення про допуск інституту громадянського суспільства/інший інститут громадянського суспільства (залучений до виконання  програми) до участі в конкурсі.

Таке рішення комісія ухвалює після розгляду конкурсної документації, що подається інститутом громадянського суспільства/інший інститут громадянського суспільства(залучений до виконання програми) у терміни, визначені в оголошенні про проведення конкурсу, та визначає технічну, організаційну і фінансову спроможність кожного претендента реалізувати проект.

5.3. На другому етапі конкурсу конкурсна комісія проводить відкритий захист конкурсних пропозицій, на який запрошуються учасники конкурсу, конкурсні пропозиції яких допущені до участі у другому етапі. 

5.4. Рішення на цьому етапі має містити перелік інститутів громадянського суспільства та назви їх проектів програм, які перемогли у конкурсі, суми коштів, що рекомендовано виділити для фінансування кожної програми.

Це рішення приймається на підставі таких критеріїв:

- відповідність поданої програми тематиці та пріоритетам конкурсу, міському рівню реалізації;

- гарантованість виконання вимог про залучення додаткового фінансування реалізації програми відповідно до п.2.5. цього Положення;

- спроможність організації реалізувати дану програму;

- відповідність оформлення конкурсної документації вимогам п.2.8. цього Положення.

5.5. Захист конкурсної пропозиції здійснює керівник інституту громадянського суспільства, яка є учасником конкурсу, або його уповноважений представник. 
5.6. У разі коли учасник конкурсу письмово відмовився від відкритого захисту конкурсної пропозиції, конкурсна комісія приймає рішення про припинення його подальшої участі в конкурсі, про що надсилає письмове повідомлення.

5.7. Прийом конкурсної документації проводиться Управлінням у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту, що знаходиться за адресою м. Тернопіль, бул. Шевченка, 1, каб. №11,  у термін, визначений оголошенням про конкурс. 

5.8 У разі необхідності за рішенням комісії може бути  проведено додаткову перевірку достовірності інформації, поданої в конкурсній документації. До такої перевірки залучаються відповідні спеціалісти.

5.9. Про своє рішення комісія повідомляє усіх учасників попередньої кваліфікації у п’ятиденний  термін після його прийняття.

5.10. На другому етапі комісія на підставі загальної оціночної відомості за результатами оцінки програм та на основі презентацій програм визначає переможців конкурсу з рекомендацією щодо виділення коштів на реалізацію поданих ними програм на міському рівні.

5.11. Ухвалене рішення оформлюється відповідним протоколом, в якому зазначається найменування організацій, назва програм переможців та суми коштів, рекомендованих комісією для їх реалізації.

5.12. Протокол підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії та подається у триденний термін на затвердження в управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту.      

5.13. Про своє рішення щодо переможців конкурсу комісія повідомляє інститути громадського суспільства у десятиденний термін з дня винесення такого рішення.

5.14. Перелік пріоритетних соціальних проблем, на розв’язання яких у 2017 році мають бути спрямовані проекти програм:

- національне – патріотичне виховання  молоді;

- розвиток неформальної освіти з молоддю, організація наметових таборів

-  популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді;

- інтелектуальне самовдосконалення, організація змістовного дозвілля молоді

Максимальний термін реалізації програми – 01 лютого – 01 грудня 2017 року.

 Календарний план конкурсу на 2017 рік:

05.12.2016 р. – оголошення про конкурс

05.01.2017 р.  до 16.00  - кінцевий термін подання заявок

11.01.2017 р.  – попередня кваліфікація

12.01.2017 р – оголошення переможців попередньої кваліфікації

16.01.2017 р. – презентації програм

19.01.2017 р. – оголошення переможців конкурсу

Кінцевий термін подання документів - 05.01.2017 р. до 16.00 год.

  1. Порядок впровадження результатів конкурсу

6.1. За результатами конкурсу та на підставі рекомендацій комісії управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту видається наказ про фінансування програм розроблених інститутами громадянського суспільства, які перемогли в конкурсі.

6.2. Програми, які визначено переможцями Конкурсу, включаються до календарного плану заходів управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту.

6.3. Видатки на реалізацію програм розроблених інститутами громадянського суспільства – переможців Конкурсу, здійснюються управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту в розмірі визначеним комісією на підставі наказу та затвердженого кошторису про реалізацію конкретної програми та згідно з укладеним угодам про співпрацю між Управлінням та громадськими організаціями.

  1. Звітність про результати реалізації програми

7.1. Кожен інститут громадянського суспільства - виконавець програми має надавати управлінню детальний звіт у терміни, що визначаються угодою про співпрацю між Управлінням та інститут громадянського суспільства.

7.2. Молодіжна міська рада спільно з Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту здійснює поточний контроль за якістю та підсумкове оцінювання програми інститут громадянського суспільства -виконавцем.

7.3. Інститут громадянського суспільства  - виконавець програми зобов’язаний оприлюднювати через засоби масової інформації результати виконання програми.

7.4. Тернопільська міська рада сприяє активному висвітленню в засобах масової інформації ходу та результатів реалізації програм, які отримали фінансування.