Про бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 2021 рік

В рішення внесено зміни відповідно до рішення міської ради від 05.03.2021 №8/4/12, 23.07.2021 №8/7/07, від 03.09.2021 №8/9/03, від 29.10.2021 №8/10/05, від 17.12.2021 №8/11/22

 

Керуючись  Бюджетним  кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Тернопільська міська рада вирішила:

1.Визначити на 2021 рік:

доходи  місцевого бюджету у сумі  2 472 102 624,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 2 394 492 400,00 гривень та доходи спеціального фонду місцевого  бюджету – 77 610 224,00  гривень  згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки  місцевого бюджету у сумі   2 659 459 028,00  гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого  бюджету –   2 014 693 416,00  гривень та видатки спеціального фонду місцевого  бюджету –644 765 612,00    гривень;

повернення кредитів до  місцевого бюджету у сумі   100 000,00   гривень, у тому числі  повернення кредитів до  загального фонду місцевого бюджету – 0,00  гривень  та повернення кредитів  до спеціального фонду  місцевого бюджету  –  100 000,00  гривень; 

надання кредитів з  місцевого бюджету  у сумі   63 922 062,00   гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду місцевого бюджету   600 000,00  гривень та надання кредитів із спеціального фонду  місцевого бюджету    63 322 062,00  гривень;

профіцит за  загальним фондом  місцевого бюджету у сумі  379 198 984,00  гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення ;

дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі  630 377 450,00   гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів  місцевого бюджету у розмірі   300 000,00    гривень, що становить - 0,015 відсотків видатків загального фонду бюджету громади, визначених цим пунктом;

резервний фонд  місцевого бюджету у розмірі   9 847 333,00  гривень, що становить       0,49 відсотків видатків загального фонду  місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити   бюджетні   призначення   головним   розпорядникам   коштів    місцевого бюджету на 2021 рік у розрізі   відповідальних   виконавців за бюджетними програмами /підпрограмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури  міської громади за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат бюджету громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі    634 610 735,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді  місцевого бюджету  на 2021 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету  громади належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статями 101,102,103-2,103-4, 104, Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 ст. 72 та частиною 1 ст.73 Бюджетного кодексу України;

3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету  на 2021 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 та  частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України,

2) у частині фінансування є надходження, передбачені пунктом 10 частиною 1 статті 71 Бюджетного кодексу України ;

3) у частині кредитування є надходження від повернення кредитів, визначені пунктом  11 частини 1 статті 69-1 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету  згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити у 2021 році  граничний обсяг  надання гарантій в сумі 200 000 000 гривень;

на 31 грудня 2021 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі   254 351 540,00

гривень та граничний обсяг гарантованого місцевою радою боргу у сумі 304 612 570,00 гривень.

10.Установити, що у 2021 році місцеві гарантії у сумі  200 000 000 гривень можуть надаватись для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання, що належать до комунального сектору економіки, розташовані на території  громади, та здійснюють на цій території реалізацію інвестиційних проектів, метою яких є розвиток комунальної інфраструктури або впровадження ресурсозберігаючих технологій, із дотриманням норм ст.17,18,74 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 14.05.2012 № 541 «Про затвердження Порядку надання місцевих гарантій» (із змінами та доповненнями).

11. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету громади  видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату ;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів ;

- забезпечення продуктами харчування ;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв ;

- обслуговування міського боргу ;

- поточні трансферти населенню ;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

12. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України, надати право фінансовому управлінню міської ради на здійснення в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету громади на депозитах або шляхом придбання цінних паперів, емітованих міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів, із подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

13. Надати право фінансовому управлінню отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету громади, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

14. Головним розпорядникам коштів  забезпечити  виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих Автономною Республікою Крим, відповідною обласною радою чи територіальною громадою міста, та коштів, наданих під місцеві гарантії;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про виконання бюджету за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

15. Надати право фінансовому управлінню міської ради в процесі виконання бюджету громади, у виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів, здійснювати перерозподіл видатків за кодами програмної класифікації в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах міського бюджету. Перерозподіл бюджетних призначень за кодами програмної класифікації у межах загального обсягу головного розпорядника коштів міського бюджету, збільшення бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень по інших видатках споживання окремо по загальному та спеціальному фондах бюджету здійснювати за рішенням виконавчого комітету міської ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань  бюджету та фінансів.

16. Надати право виконавчому комітету протягом 2021 року здійснювати перерозподіл затверджених обсягів трансфертів з інших бюджетів бюджету  громади в межах одного виду та розподіл збільшених або зменшених їх обсягів за погодженням з постійною комісією  міської ради з питань бюджету та фінансів, з наступним затвердженням міською радою.

17. Установити, що з 01.01.2021 року комунальні унітарні підприємства, які зареєстровані на території  міської громади і належать до спільної власності міської ради, та їх об’єднання, що перебувають на загальній системі оподаткування, сплачують до загального фонду бюджету міста частину прибутку (доходу), розрахованого згідно Положень (стандартів)  бухгалтерського обліку за ставками  у розмірах:

- комунальні підприємства, що здійснюють діяльність по забезпеченню послугами централізованого водопостачання холодної води та централізованого водовідведення та належного функціонування і технічного стану об”єктів водопроводу, каналізації та водопровідно - каналізаційних мереж -  0 відсотків;

- комунальні підприємства, що здійснюють діяльність із постачання теплової енергії, забезпечення  послугами  з централізованого опалення та  централізованого постачання гарячої води – 0 відсотків;

-  інші  підприємства -  30 відсотків.

Відрахування частини чистого прибутку (доходу) здійснюється комунальними унітарними підприємствами та їх об”єднаннями, що належать до комунальної власності міста, відповідно до Порядку, затвердженого рішенням міської ради від 26.04.2013 року № 6/31/6.

Інформацію про нарахування та сплату частини прибутку (доходу) комунальні підприємства подають до фінансового управління Тернопільської міської ради.

18. Внески у статутний капітал комунальних підприємств Тернопільської міської ради здійснювати, в тому числі шляхом перерахування коштів на банківські рахунки підприємств, без включення їх до мережі одержувачів  бюджетних коштів.

19. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року.

20. Додатки  1- 7  до цього рішення є його невід'ємною частиною.

21. Відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

22. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та постійну комісію міської ради з питань бюджету та фінансів.

Додатки

Поіменне голосування