Оголошення про проведення конкурсу з призначення управителя групи багатоквартирних будинків в місті Тернополі

На виконання  вимог  Законів  України  «Про житлово-комунальні послуги» та  «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», відповідно до Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку затвердженого наказом Мінрегіону  від 13.06.2016 року № 150 та рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради  від 20.05.2021 року № 382 «Про організацію конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Тернополі» управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради оголошує конкурс з призначення управителя групи багатоквартирних будинків в місті Тернополі.

Повне найменування організатора конкурсу:

Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської  міської ради

Місцезнаходження організатора конкурсу:

46000, м. Тернопіль, вул. Коперника,1

Посадова особа організатора конкурсу, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками

Секретар конкурсної комісії – начальник відділу документообігу, діловодства та контролю управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради Михалків Марія Омелянівна ( м.Тернопіль вул. Коперника, 1 каб.201 тел.(0352) 52-53-08 ) .

Критерії оцінки конкурсних пропозицій

- ціна послуги, що включає відповідно до статті 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку,купівлю  електроенергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі багатоквартирного будинку;

- рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою;

- наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів про залучення співвиконавців згідно правочинів цивільно –правового характеру );

- фінансова спроможність учасника конкурсу;

- наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства

Вимоги до конкурсних пропозицій

Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта конкурсу окремо.

У разі якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.

Під час проведення конкурсу усі документи, що готуються організатором конкурсу, викладаються українською мовою. Конкурсна пропозиція складається українською мовою. У разі надання учасником будь-яких документів складених іноземною мовою, конкурсна пропозиція учасника повинна містити їх переклад українською мовою. Текст перекладу повинен бути засвідчений підписом перекладача (з підтверджуючими документами на право перекладу) та печаткою учасника.

Конкурсна пропозиція запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника (за наявності). На конверті зазначається повне найменування і місцезнаходження  організатора та учасника конкурсу та номер лоту , на який учасник подає конкурсну пропозицію, контактні номери телефонів учасника конкурсу, маркування «не відкривати до 10 год. 00 хв. 26.08.2021 року».

Усі аркуші конкурсної пропозиції учасника конкурсу мають бути прошиті та пронумеровані. Усі сторінки, на яких міститься інформація, мають містити підпис уповноваженої посадової особи учасника конкурсу, а також відбитки печатки (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Учасник конкурсу має право подати лише одну конкурсну пропозицію стосовно одного лоту.

Усі копії документів мають бути засвідчені належним чином, а саме повинно бути зазначено:

- позначка про засвідчення копії документа складена зі слів «Копія» ,«Згідно з оригіналом»,

 -прізвище,  ініціали,  особистий підпис особи, яка засвідчує копію;

- відбиток печатки у разі наявності.

Перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.

Перелік документів, що подаються суб’єктами господарювання- учасниками конкурсу, у складі конкурсної документації для їх оцінювання :

1. Заяву про участь у конкурсі

До заяви додаються документи, які підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)»

2. Розрахунок ціни на послугу з управління багатоквартирним будинком, згідно  з додатком №5 конкурсної документації  ,який включає в себе витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку (в тому числі єдиний податок/податок на додану вартість, якщо управитель є його платником), купівлю електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі багатоквартирного будинку;

3. довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази,згідно з додатком № 6 конкурсної документації  .

Строк користування зазначеним майном не може бути меншим терміну надання послуги на управління багатоквартирним будинком. Разом з тим, учасник конкурсу має володіти та користуватись вказаною у конкурсній пропозиції матеріально-технічною базою не менше 1 року до моменту оголошення конкурсу.

4. Довідка про наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації ,згідно з додатком № 7 конкурсної документації  , які будуть безпосередньо будуть залучені до надання послуги з управління багатоквартирними будинками   з зазначенням досвіду роботи у даній сфері (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців згідно правочинів цивільно-правового характеру). У разі залучення працівників суб’єктів господарювання на договірних засадах учасником зазначаються реквізити  відповідних підтверджуючих документів;

5. Документи на підтвердження фінансової спроможності учасника:

а) фінансова звітність ( баланс та звіт про фінансові результати форма №1 та №2) суб'єкта господарювання за попередній календарний рік (з підтвердженням факту про  його  прийняття контролюючим органом).

б) довідка відповідних органів державної податкової служби про відсутність (наявність) заборгованості з податків та обов’язкових платежів до бюджету, дійсна на час подання пропозицій

в)довідка з обслуговуючого банку (банків) про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами станом на липень 2021 року, а також про залишок коштів на рахунку.

6. Відомості про досвід роботи (власний та/або засновників) у сфері надання житлово-комунальних послуг з визначенням кількості років (довільної форми).  

7. Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника щодо підпису документів конкурсної пропозиції. Повноваження щодо підпису документів конкурсної пропозиції учасника конкурсу підтверджується одним із наступних документів: випискою з протоколу засновників, копією наказу про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів, та засвідчений відповідно до законодавства;

8. Лист-згода на обробку персональних даних згідно з     додатком № 9

9. Довідка в довільній формі про те, що особа яка включена до реєстру атестованих осіб узагальненого переліку осіб, які пройшли професійну атестацію за професією «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» не притягалася до адміністративної відповідальності пов’язаної з корупцією (за ст.172-4, 172- 5, 172-6, 172-7, 172-8, 172-9 гл. 13-А КУпАП).

10. копія кваліфікаційного сертифікату особи , яка пройшла професійну атестацію за професією «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)»

11. Лист - згода  з проектом договору про надання послуг на управління багатоквартирним будинком (групою будинків)

12. Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

У разі неможливості надання будь-якого з документів, учасник має право надати у складі конкурсної пропозиції письмові пояснення з цього приводу

Дата огляду об’єктів конкурсу та доступу до них

Доступ до об’єкту конкурсу (група будинків) та огляд будинків буде проводитись з 09.08.2021 року по 20.08.2021 року з 14.00 до 16.00 години.Учасники конкурсу, що бажають взяти участь у огляді об’єктів конкурсу, повідомляють про це секретаря конкурсної комісії не пізніше ніж за три дні до огляду.

Інформація про загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків

Розміщена на офіційному вебсайті Тернопільської ї міської ради  https://ternopilcity.gov.ua у розділі «Послуги та майно громади»

 

 

Спосіб та місце отримання конкурсної документації

Конкурсна документація учаснику конкурсу надається особисто або надсилається поштою, електронною поштою  протягом трьох робочих днів після надходження заяви про участь у конкурсі. В заяві учасника про участь у конкурсі зазначається спосіб надання конкурсної документації.