Оголошення про проведення конкурсу з визначення суб’єктів господарювання – операторів паркування транспортних засобів в місті Тернополі

Виконавчий комітет Тернопільської міської ради оголошує конкурс з визначення суб’єктів господарювання – операторів паркування транспортних засобів в місті Тернополі.
 
Метою проведення конкурсу є розвиток конкуренції, обмеження монополізму на ринку надання послуг з обслуговування майданчиків для паркування та вибір на конкурсних засадах юридичних та фізичних осіб – суб’єктів господарської діяльності, які спроможні впровадити новітні технології у систему організації паркування та забезпечити належну якість обслуговування мешканців та гостей міста Тернополя.
 
Організатором проведення конкурсу є виконавчий комітет Тернопільської міської ради (далі – організатор). Місцезнаходження організатора – м. Тернопіль, вул. Листопадова,5.
 
Об’єктами конкурсу визначено земельні ділянки – місця (майданчики) для паркування транспортних засобів, що згідно з рішенням міської ради відведені для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів. 

Перелік об’єктів конкурсу

Номер об’єкта конкурсу Назва вулиці Загальна площа (м2) Загальна кількістьмашино-місць, од. Площа земельної ділянкидля паркування, завинятком площі земельної ділянки, відведеної для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених ст. 30 ЗУ“Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” (10%) м2 Кількість машино-місцьдля платного паркування,од. Дні провадженнядіяльності із паркування транспортних засобів(крім святкових днів та днів релігійних свят,визначених чинним законодавством) Час щоденної роботи Ставка збору  за 1м2площі земельної ділянки у відсотках до мінімальної заробітної плати,установленої на 1 січня звітного року
З жовтняпо квітень З травняпо вересень
1 Вул. Замкова 187,5 15 162,5 13 Щоденно 08:00 -18:00 0,02
                   

Конкурс проводиться за умови:

-  визначення організатором конкурсу необхідності його проведення;

- закінчення строку дії або розірвання договору з попереднім суб’єктом господарювання – оператором паркування транспортних засобів.

За умови закінчення строку дії договору з попереднім суб’єктом господарювання – оператором паркування транспортних засобів конкурс має проводитися не пізніше ніж за один місяць до настання такого строку.

Об’єктом конкурсу може бути виключно земельна ділянка (кілька земельних ділянок) – місце (майданчик) для паркування транспортних засобів, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Тернополя, та згідно з рішенням міської ради відведена для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів.

Об’єкт конкурсу визначається організатором.

Проведення конкурсу, розгляд конкурсних пропозицій та визначення переможця конкурсу забезпечується конкурсним комітетом.

У конкурсі можуть брати участь юридичні та фізичні особи, зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності у встановленому законодавством порядку.

До участі у конкурсі не допускаються юридичні та фізичні     особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які:

- подали для участі в конкурсі неналежним чином оформлені документи чи не в повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію;

- визнані банкрутами або щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (за винятком тих, стосовно яких проводиться процедура санації), або які перебувають у стадії ліквідації.

Конкурс є відкритим для всіх претендентів. Рішення про проведення конкурсу приймає організатор.

Підготовка конкурсу забезпечується організатором.

Організатор утворює конкурсний комітет. Персональний склад конкурсного комітету затверджується рішенням організатора, який призначає голову, його заступника та секретаря. Секретар конкурсного комітету включається до його складу без права голосу. Свою діяльність конкурсний комітет здійснює відповідно до законодавства України, рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.

До складу конкурсного комітету входять представники організатора, а також (за їх згодою) представники уповноваженого підрозділу  Національної поліції в Тернопільській області,  управління захисту споживачів ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області, представник громадської організації, депутати Тернопільської міської ради.

До складу конкурсного комітету не можуть входити учасники конкурсу, їх представники, особи, що є близькими родичами учасників конкурсу або їх представників (чоловік, дружина, діти, батьки, брати, сестри, онуки) та інші зацікавлені особи.

Організатор публікує в друкованих засобах масової інформації  оголошення про проведення конкурсу, яке повинно містити таку інформацію:

- найменування, місцезнаходження організатора конкурсу;

- порядковий номер та основні характеристики  кожного об'єкта конкурсу;

- умови цього Порядку щодо проведення конкурсу;

- порядок отримання інформації про об’єкт конкурсу;

- способи, місце та кінцевий строк подання документів для участі в конкурсі;

- місце, дату, час проведення конкурсу.

Кінцевий строк подання документів на участь у конкурсі не може бути менший ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.

Для участі у конкурсі його учасник подає організатору на кожний об’єкт конкурсу окремо такі документи:

-   заяву на участь у конкурсі;

-   конкурсні пропозиції - умови організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для паркування, що пропонуються учасником, можливість забезпечення яких підтверджується документально;

- виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

- нотаріально завірену копію установчого документа;

-  довідку про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

- довідку з Державної податкової інспекції  щодо відсутності заборгованості перед бюджетом;

- свідоцтво про сплату єдиного податку або свідоцтво платника податку;

- копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації).

За роз’ясненням щодо оформлення документів для участі в конкурсі його учасник має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання документів звернутися до організатора, який зобов’язаний надати їх в усній, а за необхідності – в письмовій формі, протягом трьох робочих днів.

Документи для участі у конкурсі подаються учасником конкурсу особисто чи його представником (у разі надання відповідної довіреності) у закритому конверті, на якому вказується найменування та місцезнаходження учасника, порядковий номер об’єкта конкурсу. На конверті повинно бути зазначено «Документи на участь в конкурсі з визначення суб’єктів господарювання – операторів паркування транспортних засобів в м. Тернополі».

За достовірність інформації, викладеної у заяві та документах, поданих для участі в конкурсі, учасники несуть відповідальність згідно  з чинним законодавством.

Конверти з документами на конкурс, що надійшли від учасників, реєструються організатором в журналі обліку або реєстрі.

Конверти з документами на конкурс, що надійшли після закінчення строку їх подання, не реєструються і повертаються учасникам конкурсу.

Засідання конкурсного комітету є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів його складу.

Під час проведення конкурсу ведеться протокол, який підписується головою та секретарем конкурсного комітету.

Під час проведення засідання конкурсного комітету може здійснюватися технічний аудіозапис.

Аудіоматеріали засідань конкурсного комітету зберігаються в організатора протягом усього строку дії договору, укладеного за результатами конкурсу.

Конверти з документами на конкурс розкривають безпосередньо під час проведення конкурсу в присутності всіх учасників конкурсу або їх представників (у разі надання ними відповідної довіреності).

Розкриття конверту з документам на конкурс може проводитися за відсутності учасника конкурсу або його представника.

Під час розкриття конвертів з документами на конкурс, конкурсний комітет перевіряє наявність та правильність оформлення документів.

У разі, якщо претендентом документи подані не в повному обсязі чи неправильно оформлені, конкурсний комітет на своєму засіданні приймає рішення щодо повернення їх учаснику конкурсу із зазначенням причин у протоколі.

Конкурсні пропозиції оголошуються в присутності учасників конкурсу (їх представників), яким надається право обгрунтувати представлені раніше пропозиції.

Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі:

- неподання конкурсних пропозицій;

- відхилення всіх конкурсних пропозицій;

- у разі, якщо переможець конкурсу та його учасник, який посів друге місце, відмовились від укладення договору.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, організатор конкурсу письмово повідомляє про це всіх його учасників протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення та організовує підготовку нового конкурсу.

Під час проведення конкурсу конкурсний комітет розглядає конкурсні пропозиції учасників конкурсу за такими показниками:

- наявна необхідна кількість технічних пристроїв (паркувальних автоматів, автоматичних в’їзних та виїзних терміналів, тощо);

- пропозиції щодо організації послуги «Мобільне паркування» на майданчиках для паркування;

- досвід роботи з організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів;

- пропозиції щодо розміру вартості послуг з користування майданчиками для паркування (для одного транспортного засобу за одну годину);

- пропозиції щодо забезпечення належного санітарного та технічного стану майданчиків для паркування.

Переможцем конкурсу визначається його учасник, який відповідає встановленим вимогам, може забезпечити виконання робіт відповідної якості і конкурсна пропозиція якого визнана найкращою.

У випадку однакової привабливості конкурсних пропозицій, перевага надається тому учаснику, який має більший позитивний досвід роботи у сфері паркування транспортних засобів.

Переможець конкурсу та його учасник, який посів друге місце, визначаються конкурсним комітетом на закритому засіданні у присутності не менш ніж половини його складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного поділу голосів, вирішальним є голос голови конкурсного комітету.

У разі, якщо в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозиція не була відхилена, він визнається переможцем конкурсу.

Переможець конкурсу та його учасник, який посів друге місце, оголошуються на відкритому засіданні конкурсного комітету із запрошенням на нього всіх претендентів у день проведення конкурсу.

Рішення конкурсного комітету щодо результатів проведеного конкурсу погоджується рішенням  організатора протягом не більш як 25 робочих днів з дня проведення конкурсу.

Протягом десяти  календарних днів після введення в дію результатів конкурсу, організатор укладає з переможцем конкурсу договір на організацію та провадження діяльності із паркування транспортних засобів строком на 3 роки.

Примірний договір на організацію та провадження діяльності із паркування транспортних засобів в м. Тернополі затверджується рішенням виконавчого комітету.

Якщо учасник брав участь і визнаний  переможцем у  кількох  конкурсах,  договір  укладається на кожний об'єкт конкурсу окремо.

У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору, договір укладається з учасником, який посів друге місце.

Організатор має право прийняти рішення про відмову у погодженні рішення  (чи його  окремої  частини) конкурсного комітету за окремими об'єктами конкурсу:

- у разі надходження від  органів  виконавчої  влади  письмової інформації, що підтверджує факт подання учасником, який  за  результатами  конкурсу  визнаний  переможцем   конкурсу, недостовірної інформації;

- у разі  надходження  від  органів  виконавчої влади письмової інформації, що підтверджує факт подання учасником, який  за  результатами  конкурсу  визнаний таким,  що зайняв друге місце, недостовірної інформації.

Спори, що виникають у результаті проведення конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.

Додаткову інформацію про об’єкти конкурсу можна отримати в управлінні транспортних мереж та зв’язку Тернопільської міської ради за адресою: м. Тернопіль, вул. Коперника, 1, 4-й поверх, тел. 52 – 15 – 14.

Конверти із документами на участь в конкурсі з визначення суб’єктів господарювання – операторів паркування транспортних засобів в м. Тернополі приймаються в управлінні транспортних мереж та зв’язку Тернопільської міської ради за адресою: м. Тернопіль, вул. Коперника, 1, 4-й поверх,  з понеділка – по четвер – з 8.00 до 17.15 (перерва з 13.00 до 14.00) та у п’ятницю – з 8.00 до 16.00 (перерва з 13.00 до 14.00).

 Кінцевий строк прийняття документів - до 9:00 год. 05.12.2022 року.

Засідання конкурсного комітету та проведення конкурсу відбудеться о 11:00 год. 06.12.2022 року в залі засідань Тернопільської міської ради, за адресою: вул. Листопадова,5.