ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ

Україна

Реконструкція системи зовнішнього освітлення м. Тернополя

 «Світло без ртуті»

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ

Проект:  Реконструкція системи зовнішнього освітлення м. Тернополя  «Світло без ртуті».

 

Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради надалі – «Замовник», має намір використати частину коштів кредиту та гранту, отриманого від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), на реалізацію проекту Реконструкція системи зовнішнього освітлення м. Тернополя  «Світло без ртуті».

Замовник запрошує Підрядників подавати свої пропозиції для отримання контракту, що спів-фінансуватиметься коштами кредиту та гранту, націленого на придбання:

«Розробка проектно - кошторисної документації,  постачання та монтаж всього необхідного обладнання для заміни існуючих світильників на нові світлодіодні, заміни металевих кронштейнів, з/б опор, підвішування проводу СІП з використанням арматури для його підвішування, заміна та модернізація шаф управління,  утилізації демонтованих ламп а також демонтаж  всього застарілого електротехнічного обладнання»

Щоби бути кваліфікованим для присудження контракту, Учасники тендеру повинні відповідати наступним мінімальним вимогам:

  • Учасник  тендеру має фінансовий, технічний та виробничий потенціал та потужності, необхідні для виконання Контракту, а також середньо-річний дохід Учасника протягом попередніх трьох років має бути щонайменше у 2 рази більшим від ціни його тендерної пропозиції. У разі подання тендеру СПКА, лідируючий партнер повинен задовольняти цій вимозі щонайменше на 50%;
  • Учасник тендеру успішно постачав подібні устаткування та роботи іншим замовникам, і виконав, принаймні, п’ять (5) подібних контрактів за останні п’ять років;
  • Учасник тендеру або його агент зможуть виконати взяті на себе гарантійні зобов'язання;
  • Учасник тендеру не є банкрутом і проти нього не відкриті провадження щодо неплатоспроможності або банкрутства відповідно до чинного законодавства;
  • у випадках, коли Учасник тендеру пропонує свої послуги з постачання Устаткування, які він не виготовляє, Учасник повинен засвідчити, що він отримав всі необхідні повноваження від Виробника на постачання Устаткування у країні Замовника.

При підготовці тендерної пропозиції, Учасник тендеру має врахувати, що роботи по контракту орієнтовно розпочнуться у травні 2020 року та триватимуть до жовтня 2020 року.

У разі запиту відповідного Учасника тендеру тендерні документи будуть йому направлені безоплатно електронною поштою у формі PDF файлів. Якщо буде заявка на отримання паперових документів, то вони будуть надаватися Замовником відповідному Учаснику тендеру на умовах, що узгоджуються ними окремо.

Всі тендери мають подаватись із забезпеченням пропозиції у формі декларації про гарантування пропозиції, форма якої міститься у тендерних документах . Метою забезпечення  тендерної пропозиції є гарантування того, що Учасники тендеру будуть відноситись серйозно до їх участі в тендері.

Переможний учасник тендеру має надати гарантію виконання від авторитетного банку, що є прийнятним для НЕФКО.

Тендерні пропозиції повинні бути надіслані за адресою, вказаною нижче, до 23.03.2020 року 13:00, після чого вони будуть відкриті в присутності тих представників Учасників тендеру, які виявлять бажання бути присутніми при відкритті.

Перед-тендерна зустріч для  Учасників тендеру із представниками Замовника для відвідання проектних об’єктів та обговорення технічних та процедурних питань відбудеться  17.02.2020 року в 13:00 за адресою: м. Тернопіль, вул. Коперника, 1,  (1 поверх)  Ресурсний центр підтримки ОСББ з питань чистої енергії.

Потенційні Учасники тендерів можуть отримати додаткову інформацію, а також ознайомитися та отримати тендерну документацію за адресою:

Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології

46001, м. Тернопіль, вул. Коперника,1,

тел/факс. +38 0352 52 58 48

gkge@ukr.net

Дата: 07.02.2020

 

 

INVITATION FOR TENDERS

Ukraine

Reconstruction of street lighting system of Ternopil city

“Lighting without mercury”

 

INVITATION FOR TENDERS

ProjectReconstruction of outdoor lighting system of Ternopil city “Lighting without mercury”

 Department of Housing and Utilities, Municipal Improvement and Ecology of Ternopil City Council, hereinafter referred to as “the Employer”, intends to use part of the proceeds of a loan and grant from the Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) towards the (cost) of Reconstruction of outdoor lighting system Ternopil city “Light without mercury”.

The Employer now invites the Contractors to submit their tenders for the following contract to be funded by the the loan and grant, aimed at purchase of:

“Development of the Design documentation, supply and installation of all necessary equipment for replacement of the existing fixtures with LED ones, replacement of mental brackets, reinforced concrete poles, suspension of SIW wire using fittings for its suspension, replacement and modernization of control cubicles, disposal of  dismantled lamps, as well as dismantling of all outdated electrical equipment”.

To be qualified for the award of a Contract, Tenderers must satisfy the following minimum criteria:

  • the Tenderer, has the financial, technical and production capability and capacity necessary to perform the Contract, and Tenderer’s average annual revenue in the previous three years was at least two times greater than price of his tender. In case of tender submitted by JVCA, the leading partner should demonstrate at least 50% compliance with the requirement;
  • the Tenderer has satisfactorily delivered similar plant and works to other Employers and completed at least five(5) similar Contracts in the recent five years;
  • the Tenderer or its agent will be able to carry out warranty obligations;
  • the Tenderer is not bankrupt or under bankruptcy procedures according to the national legislation or regulations;
  • in the case of a Tenderer offering to deliver plant under the Contract which the Tenderer does not manufacture or otherwise produce, the Tenderer has been duly authorised by the plant’s manufacturer or producer to deliver the plants in the Employer’s country.

In preparation of their offers, the Tenderer should take into account that the works in this Contract will tentatively start on May 2020 and continue to October 2020.

Tender documents, upon request from prospective Tenderer, will be sent by email free of charge in electronic format (PDF file). If requested to send documents in the written form, the documents will be sent by Employer to Tenderer on terms and conditions agreed by the two.

All Tenders must be accompanied by a Tender security in the form of tender-securing declaration whose form is provided in Tender Document. The purpose of Tender security is to ensure the Tenderers are serious about their participation.

The winning tenderer will have to provide performance security from a reputable bank acceptable to NEFCO. The Contract Performance Guarantee is 5% of the Contract cost.

Tenders must be delivered to the office at the address below before 23.03.2020 at 13:00 p.m., at which time they will be opened in the presence of those Tenderers’ representatives who choose to attend.

Pre-tender meeting of Tenderers with the Employer’s representatives for visiting the project sites and discussion of technical and logistical issues will be held on 17.02.2020 at 13:00 p.m. at the address: Ternopil city, Kopernyka str., 1,  (1st floor), Resource Centre of ACAB Support on Clean Energy.

Prospective Tenderers may obtain further information, and also inspect and acquire the Tender documents at the address:

Department of Housing and Utilities, Municipal Improvement and Ecology of Ternopil City Council

46001, Ternopil city, Kopernyka str., 1, 

Tel./fax. +38 0352 52 58 48

gkge@ukr.net

Date: 07.02.2020